ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑล จำเริญพฤกษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลดาวัลย์ พวงจิตร 11
2 อุทัยวรรณ แสงวณิช 6
3 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 3
4 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
5 เจษฎา วงศ์พรหม 2
6 วิชาญ เอียดทอง 2
7 เสาวภาคณ์ เชาวนะธรรม 2
8 พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ 2
9 รุ่งเรือง พูลศิริ 2
10 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 2
11 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 2
12 เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ (ตาปราบ) 2
13 สคาร ทีจันทึก 2
14 เจษฎา วงค์พรหม 1
15 ประเสริฐ เนตรประจิตร 1
16 สุกิจ จันทร์ทอง 1
17 วัฒนชัย ตาเสน 1
18 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 1
19 บุญทวี ดวงโพธิ์ศรี 1
20 ดอกรัก มารอด 1
21 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
22 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
23 อนุชา ทะรา 1
24 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 1
25 สราวุธ สังข์แก้ว 1
26 ประทีป ด้วงแค 1
27 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 1
28 เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 1
29 ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง 1
30 บารมี สกลรักษ์ 1
31 สมภัทร คลังทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 1
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 2
10 2545 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก
ปี พ.ศ. 2557
2 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา
ปี พ.ศ. 2556
3 การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
ปี พ.ศ. 2555
4 เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า
5 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมบริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ภูเขาควาย : กรณีศึกษา บ้านหาดไคร้ เมืองท่าพระบาท แขวงบริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
9 การจัดทำและการยอมรับแผนการฟื้นฟูป่าของชุมชนบริเวณเขากะโลง – เขาขาด จังหวัดตราด
10 การยอมรับของเกษตรกรต่อการกำหนดเขตส่งเสริมวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ :กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพีด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2548
12 Decomposition of Acacia mangium and Dipterocarpus alatus Leavea under the Missed Plantation Conditions.
13 Diversity of Mushroom in Trat Agroforestry Research Station.
ปี พ.ศ. 2545
14 การทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสมของไม้ตีนเป็ดเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า