ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มณฑป ไชยชิต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 องค์ประกอบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง กับการจัดช่วงชั้นจำนวนปีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
11 ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
12 ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
13 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2536
14 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา