ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาผลของการกลายพันธุ์ของยีน pfmdr1 ต่อความไวของยาต้านมาลาเรีย artemether และ lumefantrine (coartemether) ในเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาระบาดวิทยาระดับอณูชีวะของมาลาเรีย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 การศึกษาบุคลิกภาพและการปรับตัวของนักเรียนแพทย์ทหาร รุ่นที่ 31 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาผลของการกลายพันธุ์ของยีน pfmdrl ต่อความไวของยาต้านมาลาเรีย artemether และ lumefantrine (coartemether) ในเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาผลของการกลายพันธุ์ของยีน pfmdr1 ต่อความไวของยาต้านมาลาเรีย artemether และ lumefantrine (coartemether) ในเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาผลของการกลายพันธุ์ของยีน pfmdrl ต่อความไวของยาต้านมาลาเรีย artemether และ lumefantrine (coartemether) ในเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม