ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล เตชะกำพุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มงคล เตชะกำพู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดา สิงห์ลอ 21
2 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 16
3 ชัยณรงค์ โลหชิต 13
4 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 10
5 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 8
6 เผด็จ ธรรมรักษ์ 8
7 ประเสริฐ ประทีป 7
8 ไพศาล เทียนไทย 7
9 กุนจิโร โกมายาธิ 7
10 วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 6
11 ปราจีน วีรกุล 6
12 วันเพ็ญ ศรีอนันต์ 5
13 กัมพล แก้วเกษ 5
14 นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ 5
15 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 4
16 พนิดา ชนาภิวัฒน์ 4
17 เกรียงยศ สัจจาเจริญพงษ์ 4
18 สาโรช งามขำ 4
19 เอกชาติ พรหมดิเรก 4
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
21 เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน 3
22 อดิศร อดิเรกถาวร 3
23 สมภพ มานะรังสรรค์ 3
24 บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 2
25 สุกัญญา มณีอินทร์ 2
26 ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 2
27 ธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ 2
28 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 2
29 จงกลวรรณ มุสิกทอง 2
30 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
32 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
33 ฉัตรศิริณ เจตะภัย 1
34 เดโช ทองอร่าม 1
35 พนิดา ธนาภิวัตน์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 วินัย แก้วละมุล 1
38 จินตนา อินทรมงคล 1
39 ไม่มีข้อมูล 1
40 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
41 รังสี อดุลยานุภาพ 1
42 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
43 อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 1
44 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
45 บริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า 1
46 สามารถ ดรอิน 1
47 รุจเวทย์ ทหารแกล้ว 1
48 กรมปศุสัตว์ 1
49 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
50 บริษัทเมทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแกนล จำกัด 1
51 กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์ 1
52 สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม 1
53 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
54 นัทธี อ่ำอินทร์ 1
55 สุกัญญา ลีทองดี 1
56 สำนักงานทหารพัฒนา. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 10
7 2551 5
8 2550 6
9 2549 1
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 8
15 2543 3
16 2542 1
17 2541 3
18 2540 3
19 2539 8
20 2537 3
21 2536 2
22 2534 5
23 2533 1
24 2532 1
25 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตพ่อแม่แกะสายพันธุ์ดีและปลอดโรคเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ด้านชีวภาพทางการสืบพันธุ์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ การเพิ่มการผลิตสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและชีวการแพทย์
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ปี พ.ศ. 2553
6 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
7 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสุกรแก่เกษตรกรรายย่อย
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง สำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
9 ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2552
10 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
11 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนในการปรับปรุงและป้องกันโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ในแพะนมในประเทศไทย
12 การคัดแยกเพศอสุจิสุกรโดยการใช้สารละลาย discontinuous percoll gradient และตรวจสอบเพศของตัวอ่อนด้วยวิธีการ PCR
13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมีย ในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
14 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมียในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
15 ผลของเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่าง ๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว (DHA) ในกระบวนการแช่แข็ง ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่าง ๆ
16 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
17 ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมทตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก
18 ผลของการเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว [DHA] ในกระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่างๆ
19 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพ ต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมีย ในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
21 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมียในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
22 ผลของเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่าง ๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว (DHA) ในกระบวนการแช่แข็ง ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่าง ๆ
23 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมีย ในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
24 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้อง ภายในระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
26 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพการปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
27 การเก็บรักษาเซลล์ตับสุกรและแกะด้วยวิธีการแช่แข็ง
28 การพัฒนาการผลิตน้ำเชื้อสุกรและการผสมเทียมในฟาร์มเกษตร
29 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง
30 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพ การปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ตลอดขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2549
31 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2548
32 สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียม
33 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
34 การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอดโอพียูในแม่กระบือปลัก ที่มีวงจรการเป็นสัดปกติ และในแม่กระบือเลี้ยงลูก
ปี พ.ศ. 2547
35 การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอด โอพียูในแม่กระบือปลักที่มีวงจรการเป็นสัดปกติและในแม่กระบือเลี้ยงลูก
36 ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
ปี พ.ศ. 2546
37 ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
38 การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
ปี พ.ศ. 2545
39 ผลของระยะหย่านมถึงเป็นสัดต่อลักษณะการเป็นสัดและเวลาตกไข่ในแม่สุกร
40 ผลของขนาดของแรงดูดสูญญากาศต่อการเก็บโอโอไซต์ ด้วยเครื่องมือคลื่นเสียงความถี่สูงสอดผ่านทางช่องคลอดจากกระบือปลักไทย : รายงานผลการวิจัย
41 การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย
ปี พ.ศ. 2544
42 การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัย
43 การเปรียบเทียบการใช้โอโอไซต์ที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิทั้งชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งในการทดสอบการเจาะผ่านของตัวอสุจิสุกร
44 ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลัก
45 การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
46 ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
47 การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์
48 การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอด ในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์
49 การใช้โอไอไซต์ชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
ปี พ.ศ. 2543
50 การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
51 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจาง
52 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2542
53 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร
ปี พ.ศ. 2541
54 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร : รายงานผลการวิจัย
55 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค
56 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร
ปี พ.ศ. 2540
57 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
58 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร
59 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัยในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2539
60 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัย
61 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมโอโอไซต์และการเตรียมตัวอสุจิ : รายงานผลการวิจัย
62 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัย
63 การปฏิสนธินอกร่างกายในลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
64 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค
65 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร
66 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
67 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร
ปี พ.ศ. 2537
68 การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
69 การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัย
70 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2536
71 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
72 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2534
73 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
74 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
75 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
76 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
77 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2533
78 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
79 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
80 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
81 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัภพะ) ในกระบือปลัก
82 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
83 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
84 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร
85 การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอดโอพียูในแม่กระบือปลัก ที่มีวงจรการเป็นสัดปกติ และในแม่กระบือเลี้ยงลูก
86 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัยในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์