ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล เตชะกำพุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มงคล เตชะกำพู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดา สิงห์ลอ 21
2 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 16
3 ชัยณรงค์ โลหชิต 13
4 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 10
5 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 8
6 เผด็จ ธรรมรักษ์ 8
7 ประเสริฐ ประทีป 7
8 ไพศาล เทียนไทย 7
9 กุนจิโร โกมายาธิ 7
10 วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 6
11 ปราจีน วีรกุล 6
12 วันเพ็ญ ศรีอนันต์ 5
13 กัมพล แก้วเกษ 5
14 นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ 5
15 สาโรช งามขำ 4
16 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 4
17 พนิดา ชนาภิวัฒน์ 4
18 เอกชาติ พรหมดิเรก 4
19 เกรียงยศ สัจจาเจริญพงษ์ 4
20 อดิศร อดิเรกถาวร 3
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
22 สมภพ มานะรังสรรค์ 3
23 เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน 3
24 บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 2
25 สุกัญญา มณีอินทร์ 2
26 ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 2
27 ธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ 2
28 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 2
29 จงกลวรรณ มุสิกทอง 2
30 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
32 อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 1
33 พนิดา ธนาภิวัตน์ 1
34 ฉัตรศิริณ เจตะภัย 1
35 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
36 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
37 จินตนา อินทรมงคล 1
38 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
39 กรมปศุสัตว์ 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
43 วินัย แก้วละมุล 1
44 สำนักงานทหารพัฒนา. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 1
45 บริษัทเมทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแกนล จำกัด 1
46 กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์ 1
47 สามารถ ดรอิน 1
48 บริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า 1
49 รุจเวทย์ ทหารแกล้ว 1
50 สุกัญญา ลีทองดี 1
51 นัทธี อ่ำอินทร์ 1
52 รังสี อดุลยานุภาพ 1
53 สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม 1
54 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
55 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
56 เดโช ทองอร่าม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 3
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 3
16 2541 2
17 2540 1
18 2539 6
19 2537 3
20 2536 2
21 2534 3
22 2533 1
23 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตพ่อแม่แกะสายพันธุ์ดีและปลอดโรคเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ด้านชีวภาพทางการสืบพันธุ์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ การเพิ่มการผลิตสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและชีวการแพทย์
6 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ปี พ.ศ. 2553
7 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
8 ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของการเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว [DHA] ในกระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่างๆ
10 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพ ต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมีย ในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
12 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้อง ภายในระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพการปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
15 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพ การปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ตลอดขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2548
16 สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียม
17 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2547
18 การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอด โอพียูในแม่กระบือปลักที่มีวงจรการเป็นสัดปกติและในแม่กระบือเลี้ยงลูก
ปี พ.ศ. 2546
19 ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
20 ผลของระยะหย่านมถึงเป็นสัดต่อลักษณะการเป็นสัดและเวลาตกไข่ในแม่สุกร
21 ผลของขนาดของแรงดูดสูญญากาศต่อการเก็บโอโอไซต์ ด้วยเครื่องมือคลื่นเสียงความถี่สูงสอดผ่านทางช่องคลอดจากกระบือปลักไทย : รายงานผลการวิจัย
22 การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย
ปี พ.ศ. 2544
23 การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัย
24 การเปรียบเทียบการใช้โอโอไซต์ที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิทั้งชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งในการทดสอบการเจาะผ่านของตัวอสุจิสุกร
25 ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลัก
26 การใช้โอไอไซต์ชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
ปี พ.ศ. 2543
27 การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
28 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจาง
29 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2541
30 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร : รายงานผลการวิจัย
31 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร
ปี พ.ศ. 2540
32 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
33 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัย
34 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมโอโอไซต์และการเตรียมตัวอสุจิ : รายงานผลการวิจัย
35 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัย
36 การปฏิสนธินอกร่างกายในลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
37 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
38 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร
ปี พ.ศ. 2537
39 การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
40 การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัย
41 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2536
42 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
43 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2534
44 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
45 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
46 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2533
47 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย