ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล เตชะกำพุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- มงคล เตชะกำพู
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดา สิงห์ลอ 21
2 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 16
3 ชัยณรงค์ โลหชิต 13
4 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 10
5 เผด็จ ธรรมรักษ์ 8
6 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 8
7 ประเสริฐ ประทีป 7
8 ไพศาล เทียนไทย 7
9 กุนจิโร โกมายาธิ 7
10 ปราจีน วีรกุล 6
11 วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 6
12 กัมพล แก้วเกษ 5
13 นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ 5
14 วันเพ็ญ ศรีอนันต์ 5
15 พนิดา ชนาภิวัฒน์ 4
16 เกรียงยศ สัจจาเจริญพงษ์ 4
17 เอกชาติ พรหมดิเรก 4
18 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 4
19 สาโรช งามขำ 4
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
21 เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน 3
22 อดิศร อดิเรกถาวร 3
23 สมภพ มานะรังสรรค์ 3
24 บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 2
25 สุกัญญา มณีอินทร์ 2
26 ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 2
27 ธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ 2
28 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 2
29 จงกลวรรณ มุสิกทอง 2
30 ชัยชนะ เพชรแสงใส 2
31 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
32 เดโช ทองอร่าม 1
33 รังสี อดุลยานุภาพ 1
34 สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 สำนักงานทหารพัฒนา. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ 1
37 พนิดา ธนาภิวัตน์ 1
38 จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร 1
39 วินัย แก้วละมุล 1
40 อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 1
41 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
42 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
43 ฉัตรศิริณ เจตะภัย 1
44 สุกัญญา ลีทองดี 1
45 โคบายาชิ, กุนจิโร 1
46 กรมปศุสัตว์ 1
47 ไม่มีข้อมูล 1
48 จินตนา อินทรมงคล 1
49 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
50 รุจเวทย์ ทหารแกล้ว 1
51 บริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า 1
52 นัทธี อ่ำอินทร์ 1
53 กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์ 1
54 บริษัทเมทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแกนล จำกัด 1
55 สามารถ ดรอิน 1
56 พีระพงศ์ สำราญทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 3
9 2548 2
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 4
14 2543 3
15 2541 2
16 2540 1
17 2539 6
18 2537 3
19 2536 2
20 2534 3
21 2533 1
22 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบติดตามอิมพีแดนซ์ในช่องคลอดเพื่อตรวจการเป็นสัดในสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตพ่อแม่แกะสายพันธุ์ดีและปลอดโรคเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ด้านชีวภาพทางการสืบพันธุ์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ การเพิ่มการผลิตสัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและชีวการแพทย์
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ปี พ.ศ. 2553
6 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
7 ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของการเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว [DHA] ในกระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่างๆ
9 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพ ต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศเมีย ในท่อนำไข่กระบือปลักตามวงรอบการเป็นสัด
11 ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้น ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรอุ้มท้อง ภายในระบบการเลี้ยงในโรงเรือนที่ต่างกันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
13 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพการปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
14 การพัฒนาระบบการจัดการและประกันคุณภาพ การปลอดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ตลอดขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2548
15 สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียม
16 การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2547
17 การเก็บโอโอไซต์ด้วยการเจาะผ่านช่องคลอด โอพียูในแม่กระบือปลักที่มีวงจรการเป็นสัดปกติและในแม่กระบือเลี้ยงลูก
ปี พ.ศ. 2546
18 ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
19 ผลของระยะหย่านมถึงเป็นสัดต่อลักษณะการเป็นสัดและเวลาตกไข่ในแม่สุกร
20 ผลของขนาดของแรงดูดสูญญากาศต่อการเก็บโอโอไซต์ ด้วยเครื่องมือคลื่นเสียงความถี่สูงสอดผ่านทางช่องคลอดจากกระบือปลักไทย : รายงานผลการวิจัย
21 การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัย
23 การเปรียบเทียบการใช้โอโอไซต์ที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิทั้งชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งในการทดสอบการเจาะผ่านของตัวอสุจิสุกร
24 ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลัก
25 การใช้โอไอไซต์ชนิดสดแช่สารละลายเกลือและแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิและพร้อมปฏิสนธิ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
ปี พ.ศ. 2543
26 การใช้โอโอไซต์ชนิดสด แช่สารละลายเกลือ และแช่แข็งที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิ และพร้อมปฏิสนธิเพื่อตรวจสอบความสามารถในการปฏิสนธิของตัวอสุจิพ่อสุกร
27 การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนตัวอสุจิในปีกมดลูกและท่อนำไข่ของสุกรสาว ในชั่วโมงที่ 3 และ 12 ภายหลังการผสมเทียม โดยแบ่งและไม่แบ่งส่วนน้ำเชื้อเจือจาง
28 ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2541
29 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร : รายงานผลการวิจัย
30 การแช่เย็นและการแช่แข็งตัวอ่อนสุกร
ปี พ.ศ. 2540
31 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
32 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัย
33 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเตรียมโอโอไซต์และการเตรียมตัวอสุจิ : รายงานผลการวิจัย
34 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัย
35 การปฏิสนธินอกร่างกายในลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
36 ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกรต่อการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
37 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร
ปี พ.ศ. 2537
38 การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
39 การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัย
40 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2536
41 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
42 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2534
43 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
44 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
45 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ
ปี พ.ศ. 2533
46 การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัย