ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2545 1
11 2543 2
12 2542 1
13 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Polydiacetylene paper-based colorimetric sensor array for vapor phase detection and identification of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2554
2 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
3 การขึ้นรูปและสมบัติของของผสมพอลิแลกติกแอซิดกับแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2553
4 Tuning of Thermochromic Properties of Polydiacetylene toward Universal Temperature Sensing Materials through Amido Hydrogen Bonding
5 การสังเคราะห์และศึกษาไอโอโนฟอร์ที่เลือกจำเพาะจากคาลิกซ์[4]เอรีน
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน
7 การสังเคราะห์และการศึกษาไอโอโนฟอร์ที่เลือกจำเพาะจากคาลิกซ์ [4] เอรีน
8 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2551
9 การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส
10 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัย
11 แผนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู่โครงการเศรษฐกิจยุคใหม่
12 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2550
13 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
14 การสังเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบอนุพันธ์คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีไดเอโซเบนซีนและสติลบีนสำหรับการพัฒนาสารจับไอออนแบบสวิทช์ได้
ปี พ.ศ. 2548
15 การสังเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบอนุพันธ์คาลิกซ์ [4]เอรีนที่มีไดเอโซเบนซีน และสติลบีน สำหรับการพัฒนาสารจับไอออนแบบสวิทช์ได้
ปี พ.ศ. 2547
16 การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินาเตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
ปี พ.ศ. 2545
17 การสังเคราะห์สติลบีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือระดับโมเลกุลในการแยกไอออนหรือใช้เป็นไอออนเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2543
18 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ละลายได้ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนซาเลนของโลหะเป็นส่วนประกอบ
19 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ละลายได้ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนซาเลนของโลหะเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2542
20 การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์