ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล รักษาพัชรวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรี วีรคเชนทร์ 37
2 นายสัณห์ อุทยารัตน์ 5
3 นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ 5
4 นายนิพนธ์ พิมพ์พืช 5
5 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 4
6 นายศิริชัย แซ่หว่อง 3
7 นายอิทธิ สงวนดี 3
8 นายลูกา เนตรเนรมิตร 3
9 Mongkol Raksapatcharawong 2
10 นิพนธ์ พิมพ์พืช 2
11 ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย) 2
12 ชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ 2
13 สัณห์ อุทยารัตน์ 2
14 Aekapol Hirunyaaekapap 1
15 Sirichai Saewong 1
16 Nipon Pimpuch 1
17 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
18 Sansanee Netirojjanakul 1
19 Araree Jirapornanan 1
20 อารารี จิระพรอนันต์ 1
21 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
22 ศิริชัย แซ่หว่อง 1
23 เอกพล หิรัญยเอกภาพ 1
24 ศันสนีย์ เนติโรจนกุล 1
25 Watcharee Veerakachen 1
26 นายปณิธาน จารุพินิจกุล 1
27 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
28 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
29 นายพีรพล พรหมพิทักษ์พร 1
30 วชิระ จงบุรี 1
31 นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล 1
32 นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ 1
33 ลูกา เนตรเนรมิต 1
34 วรรณดี ไทยสยาม 1
35 อดิชัย พรพรหมินทร์ 1
36 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
37 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
38 หัชทัย ชาญเลขา 1
39 รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น 1
40 ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ 1
41 ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว 1
42 เด่นชัย วรเศวต 1
43 สุเนตร พรานนท์สถิตย์ 1
44 บรรพต กุลสุวรรณ 1
45 สันติ ไทยยืนวงษ์ 1
46 ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม 1
47 ดุสิต ธนเพทาย 1
48 หรรษา วัฒนานุกิจ 1
49 นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ 1
50 นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี 1
51 นายจิรกร มุสิกะพันธ์ 1
52 นางสาวพรทิพย์ สุทธิสว่างวงศ์ 1
53 วีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์ 1
54 จิติมา เทพพานิช 1
55 ณรงค์ชัย กุลหินตั้ง 1
56 ไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล 1
57 วรุธ ทองน้ำเพ็ญ 1
58 ธนพนธ์ โรจน์ทินกร 1
59 เอกพล หิรัณยเอกภาพ 1
60 วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ 1
61 สิริศาสตร์ ยังแสนภู 1
62 ปฏิพัฒน์ บุญเจริญพานิช 1
63 ลักษมี ศรีเจริญ 1
64 อิทธิ สงวนดี 1
65 มนันยา จันทศร 1
66 ปณิธาน จารุพินิจกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 6
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 5
9 2550 2
10 2549 4
11 2548 3
12 2547 1
13 2546 1
14 2542 1
15 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E
ปี พ.ศ. 2557
2 Rainfall Estimation Model in Thailand based on Satellite Observations and Its Applications
ปี พ.ศ. 2556
3 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
4 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว
5 การวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงการบินเกษตร
6 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS และ DVB-S เพื่อการปฏิบัติการและประเมินผลฝนหลวงในภาคเหนือ
7 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
8 โครงการศึกษาความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
ปี พ.ศ. 2555
9 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก(Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities : SMMS)
10 โครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล
11 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO: Proposal for spatial data sharing service platform and its application pilot project)
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
13 โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
14 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการประยุกต์ใช้ดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยทางพื้นดินและทางทะเล ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
17 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายและเว็บในการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดการวัสดุ
18 การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะของทราฟฟิกอินเตอร์เน็ตวงจรเช่า เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาต้นแบบระบบส่งผ่านสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟแบบไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DSSS
20 ระบบป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย/Wireless Electronic Label System (WELS)
21 โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ
22 โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS
ปี พ.ศ. 2551
23 ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
24 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)
25 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S
26 การจัดทำระบบข่ายสื่อสารสำรอง เพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
27 ระบบป้ายแสดงข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องสัญญาณไร้สาย
ปี พ.ศ. 2550
28 ระบบบริการตนเองเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย cdma ระยะที่ 2
29 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)
ปี พ.ศ. 2549
30 การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3
31 การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS
32 ซอฟต์แวร์ป้องกันการเรียกออกโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
33 ระบบบริการตนเองเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย cdma ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
34 ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS
35 ระบบซื้อสินค้าและบริการอัตโนมัติผ่านเครือข่าย cdma2000
36 การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์ สำหรับสถานีฐานในระบบมือถือยุคที่ 3
ปี พ.ศ. 2547
37 ต้นแบบระบบเลือกตั้งออนไลน์แบบไร้สาย
ปี พ.ศ. 2546
38 ต้นแบบระบบป้องกันการโจรกรรมยานพาหนะในบริเวณที่จอดรถ
ปี พ.ศ. 2542
39 การพัฒนาส่วนสลับสัญญาณ ATM สมรรถนะสูงขนาด 4 พอร์ต