ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล ปุษยตานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การควบคุมทิศทางของเรือสำรวจไร้มนุษย์แบบอัตโนมัติด้วยระบบนำทาง GPS และไมโครคอนโทรลเลอร์
2 ระบบวัดและเก็บข้อมูลระดับน้ำสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย
3 ระบบวินิจฉัยระดับการเยื้องศูนย์มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี พ.ศ. 2553
4 การตรวจวัดระดับน้ำแสดงผลแบบ Real-time ผ่านระบบสื่อสารไร้สายเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวัง
5 การหาค่าการปลอมปนของเมล็ดข้าวด้วยคุณลักษณะทางกายภาพจากประมวลผลทางสัญญาณภาพดิจิตอล
6 การศึกษาการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อคัดแยกจมูกข้าว
7 การพัฒนาต้นแบบเครื่องอุ่นเครื่องดื่มที่ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ Phase 2
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาต้นแบบเครื่องอุ่นเครื่องดื่มที่ใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ Phase 1
9 การศึกษาการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อคัดแยกจมูกข้าว
10 ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2551
11 การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคำนวณการจำลองการไหลเชิงตัวเลข
12 การวัดคุณภาพของไอน้ำโดยใช้ Vortex Flowmeter
13 ระบบประเมินอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2550
14 การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบ
15 ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
16 การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะการทำงานของระบบ
17 การใช้สัญญาณแซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาะการทำงานของระบบ
ปี พ.ศ. 2549
18 ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้ โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
19 การใช้สัญญาณเซนเซอร์จากเครื่องมือวัดของไหลแบบเฟสเดียวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพวะการทำงานของระบบ
20 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
21 การวัดคุณภาพไอน้ำ Vortex Flowmeter
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 ระบบประเมินความสุกงอมของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์