ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคล ต๊ะอุ่น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 14
2 พัชรี ธีรจินดาขจร 14
3 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 7
4 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 7
5 สมโภชน์ แก้วระหัน 7
6 กฤตพล สมมาตย์ 7
7 สำเนาว์ ข้องสาย 6
8 สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ 6
9 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 5
10 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 5
11 ธีระยุทธ นาคแดง 4
12 ศิริวรรณ เนติวรานนท์ 4
13 ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ 4
14 สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า 4
15 พรพิมล พิเชษฐกุลบดี 4
16 วิชิต นิลบรรพต 4
17 ธนพงศ์ ตุลา 3
18 สมยศ บุญญสมภพ 3
19 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 3
20 ธิติมา เขียงถุ่ง 3
21 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 2
22 เกรียงศักดิ์ จันโททัย 2
23 สุวิตา แสไพศาล 2
24 สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ 2
25 นฤมล แก้วจำปา 2
26 สนอง เทียบศรี 2
27 ทรงยศ พิสิษฐ์กุล 2
28 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
29 กรรณิการ์ กาญจนชาตรี 2
30 สุระเดช วงษ์ศรีทา 1
31 ดุสิต โพธิ์จันทร์ 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
33 ชุลีมาศ บุญไทย 1
34 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 1
35 วิทยา ตรีโลเกศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2554 8
5 2553 3
6 2552 9
7 2551 4
8 2550 6
9 2549 1
10 2546 4
11 2545 1
12 2544 1
13 2539 1
14 2538 2
15 543 106
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยผลกระทบทรัพยากรดินจากการใช้น้ำกากส่ำของการปลูกอ้อยในเชิงพื้นที่
3 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการแปรรูปปุ๋ยหมักที่ได้จากของเสียในฟาร์มโค
4 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการแปรรูปปุ๋ยหมักที่ได้จากของเสียในฟาร์มโค
ปี พ.ศ. 2556
5 ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ มข. (มุ่งเป้า)
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตมันสำปะหลังแบบปลอดภัยในสภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
7 การวิจัยผลกระทบทรัพยากรดินจากการใช้น้ากากส่าของการปลูกอ้อยใน เชิงพื้นที่
ปี พ.ศ. 2554
8 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการแปรรูปปุ๋ยหมักที่ได้จากของเสียในฟาร์มโค
9 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการแปรรูปปุ๋ยหมักที่ได้จากของเสียในฟาร์มโค
10 ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนอุบลรัตน์
11 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
12 ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนอุบลรัตน์
13 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
14 การพัฒนาวัสดุปลูกกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกร่วมกับเทคโนโลยีทางปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น
15 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงไหมป่า Cricula trifenestrata
ปี พ.ศ. 2553
16 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ที่ได้รับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเป็นแหล่งอาหารต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน :
17 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนอุบลรัตน์
18 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค :
ปี พ.ศ. 2552
19 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
20 ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนอุบลรัตน์
21 โครงการทดลองประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับพืช
22 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ที่ได้รับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเป็นแล่งอาหารต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
23 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ที่ได้รับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเป็นแล่งอาหารต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
24 การวิจัยผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค : การพัฒนาสูตรหมักต่อการเจริญเติบโตของพืช
25 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ที่ได้รับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริค เป็นแหล่งอาหารต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน : ธาตุอาหารและการย่อยสลาย
26 การพัฒนาสูตรสารปรับปรุงดินร่วมกับเบนโทไนท์ที่เหมาะสม ต่อสมดุลธาตุอาหารของต้นกล้ายางพาราเพื่อการทนแล้งในภาคอีสาน
27 การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2551
28 การสร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
29 การสร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
30 การวิจัยผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากของเสียในฟาร์มโค
31 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคที่ใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
ปี พ.ศ. 2550
32 การสร้างมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติของไหมอีรี่
33 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ของข้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูก และการปรับปรุงบำรุงดิน: การพัฒนาเครื่องต้นแบบ
34 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ของข้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูก และการปรับปรุงดิน: แท่งปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสวนผลไม้
35 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ของข้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูก และการปรับปรุงดิน: แท่งปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสวนผลไม้
36 เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ของข้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูก และการปรับปรุงบำรุงดิน: การพัฒนาเครื่องต้นแบบ
37 พัฒนาฐานความรู้ด้านดินและปุ๋ยเพื่อสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมะละกอ
ปี พ.ศ. 2549
38 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร่และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
ปี พ.ศ. 2546
39 สภาวะจุลธาตุอาหารของดินชุดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 สภาวะจุลธาตุอาหารของดินชุดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อการผลิตพืช
42 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2545
43 การศึกษาประสิทธิภาพของหินโดโลไมต์ในประเทศไทย ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในดินกรดชุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
44 สภาวะจุลธาตุอาหารของดินชุดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
45 เกษตรธรรมชาติ: การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี พ.ศ. 2538
46 การจัดการพื้นที่นาตอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
47 การจัดการพื้นที่นาดอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน