ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มกราพันธุ์ จูฑะรสก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งชุมชน)
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
ปี พ.ศ. 2554
4 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
5 การบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6 การพัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรัอาจารย์พยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (รักษาเบื้องต้น) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 73
ปี พ.ศ. 2546
9 ความคิดเห็นต่อการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
10 การสำรวจผลงานวิชาการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ.2542-2546
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน] ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ในวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2539
13 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการฝึกปฏิบัติ งานภาครักษาพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 64 วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น