ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิต ประคองสาย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 32
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 26
3 กัญจนา ติษยาธิคม 12
4 วลัยพร พัชรนฤมล 12
5 จิตปราณี วาศวิท 11
6 Phusit Prakongsai 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
8 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
10 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
12 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
13 ไม่มีข้อมูล 3
14 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
15 ถนอม สุภาพร 3
16 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
17 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 3
18 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
20 Visanu Thamlikitkul 2
21 Nithima Sumpradit 2
22 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
24 Saowalak Hunnangkul 2
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
26 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
27 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
28 Walaiporn Patcharanarumol 2
29 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 2
30 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
32 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
33 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
34 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
35 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
37 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
38 ครรชิต สุขนาค 1
39 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
40 Chitpranee Wasawit 1
41 International Health Policy Program Thailand 1
42 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
43 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
44 Chutima Akaleephan 1
45 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
46 Onsri Hinthamai 1
47 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
48 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
49 Artitaya Tiampriwan 1
50 Swansea university 1
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
52 David Hughes 1
53 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
54 กรมการประกันภัย 1
55 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
56 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
57 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
58 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
59 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
60 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
61 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
62 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
64 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
66 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
67 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
68 หทัยชนก สุมาลี 1
69 สงครามชัย ลีทองดี 1
70 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
71 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
72 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
73 Supawanee Sumpaonon 1
74 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 วรรณสุดา งามอรุณ 1
76 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
77 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
78 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
79 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
80 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
81 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
82 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
83 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
84 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
85 International Health Policy Program 1
86 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
87 Thanom Supaporn 1
88 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
89 Wansuda Ngam-Aroon 1
90 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
91 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
93 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
94 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
95 สุชาติ สรณสถาพร 1
96 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
97 ชูฉัตร ประมูลผล 1
98 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
99 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
100 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
101 ตวงรัตน์ โพธะ 1
102 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
103 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
105 Phusit Prakongsait 1
106 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
108 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
109 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 3
7 2550 3
8 2549 5
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 4
13 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
4 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
5 ความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพ ทางออกอยู่หนใด?
6 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
8 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
11 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
12 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2552
13 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
14 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิในชุมชน
15 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
16 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
17 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
18 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
ปี พ.ศ. 2549
19 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
20 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
24 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
27 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
28 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
29 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
30 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
32 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
35 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
36 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
37 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
38 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน