ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิต ประคองสาย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 32
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 26
3 กัญจนา ติษยาธิคม 12
4 วลัยพร พัชรนฤมล 12
5 จิตปราณี วาศวิท 11
6 Phusit Prakongsai 9
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
8 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
9 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 4
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
12 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
13 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
14 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 3
15 ไม่มีข้อมูล 3
16 ถนอม สุภาพร 3
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
18 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
19 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
20 Visanu Thamlikitkul 2
21 Nithima Sumpradit 2
22 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
24 Saowalak Hunnangkul 2
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
26 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
27 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
28 Walaiporn Patcharanarumol 2
29 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 2
30 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 Phusit Prakongsait 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
35 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
36 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
37 ตวงรัตน์ โพธะ 1
38 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
40 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
41 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
42 วรรณสุดา งามอรุณ 1
43 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
44 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
45 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
46 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
48 Wansuda Ngam-Aroon 1
49 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
50 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
51 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
52 Chutima Akaleephan 1
53 International Health Policy Program Thailand 1
54 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
55 Chitpranee Wasawit 1
56 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
57 Artitaya Tiampriwan 1
58 Onsri Hinthamai 1
59 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
60 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
61 สุชาติ สรณสถาพร 1
62 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
63 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
65 ชูฉัตร ประมูลผล 1
66 กรมการประกันภัย 1
67 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
68 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
70 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
71 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
72 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
74 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
76 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
77 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
78 หทัยชนก สุมาลี 1
79 สงครามชัย ลีทองดี 1
80 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
81 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
82 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
83 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
84 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
85 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
86 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
87 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
88 ครรชิต สุขนาค 1
89 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
90 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
91 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
92 International Health Policy Program 1
93 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
94 Thanom Supaporn 1
95 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
96 Supawanee Sumpaonon 1
97 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
98 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
99 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
100 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
101 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
102 David Hughes 1
103 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
104 Swansea university 1
105 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
106 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
107 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
108 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
109 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 3
7 2550 3
8 2549 5
9 2548 5
10 2547 3
11 2546 1
12 2545 4
13 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
4 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
5 ความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพ ทางออกอยู่หนใด?
6 การสำรวจระบบควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล : ผลการศึกษาเบื้องต้น
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
8 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
11 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
12 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2552
13 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
14 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิในชุมชน
15 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
16 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
17 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
18 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
ปี พ.ศ. 2549
19 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
20 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
21 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2548
24 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
27 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
28 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
29 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
30 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
ปี พ.ศ. 2546
32 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
35 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
36 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
37 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
38 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน