ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิต ประคองสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 42
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 34
3 วลัยพร พัชรนฤมล 15
4 จิตปราณี วาศวิท 14
5 กัญจนา ติษยาธิคม 14
6 Phusit Prakongsai 12
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 8
9 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 7
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
12 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 5
13 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
14 ถนอม สุภาพร 5
15 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 4
16 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 4
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
18 Nithima Sumpradit 3
19 Saowalak Hunnangkul 3
20 ไม่มีข้อมูล 3
21 Visanu Thamlikitkul 3
22 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
24 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
25 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
26 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
27 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
29 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
30 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
31 International Health Policy Program 2
32 Thanom Supaporn 2
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
34 ตวงรัตน์ โพธะ 2
35 ครรชิต สุขนาค 2
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
37 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 2
38 สงครามชัย ลีทองดี 2
39 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
40 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
41 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
42 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
43 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
44 หทัยชนก สุมาลี 2
45 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
46 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
48 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
49 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
51 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
52 Walaiporn Patcharanarumol 2
53 Swansea university 2
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
55 David Hughes 2
56 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
57 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
58 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
59 ชูฉัตร ประมูลผล 1
60 กรมการประกันภัย 1
61 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
62 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
63 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
64 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
65 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
68 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
70 สุชาติ สรณสถาพร 1
71 Artitaya Tiampriwan 1
72 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
73 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
74 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
75 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
76 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
77 Onsri Hinthamai 1
78 Chitpranee Wasawit 1
79 International Health Policy Program Thailand 1
80 Chutima Akaleephan 1
81 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
82 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
83 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
84 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
85 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
86 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
87 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
88 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
89 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
90 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
91 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
92 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
93 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
94 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
95 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
96 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
97 Supawanee Sumpaonon 1
98 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
99 Wansuda Ngam-Aroon 1
100 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
101 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
102 Phusit Prakongsait 1
103 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
104 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
105 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
106 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 วรรณสุดา งามอรุณ 1
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2549 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2545 1
8 2544 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
4 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2549
5 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
6 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
7 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
8 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
9 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
10 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2544
11 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน