ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูษิตา อินทรประสงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภูษิตา อินทราประสงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รินดา กาฬเนตร 4
2 สิริรักษ์ เจริญศรีเมือง 4
3 เนตรนภา แก้วพูน 4
4 อัจฉรา ศรีอินทร์สุทธิ์ 4
5 ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี 4
6 แก้วกัลยา ขวัญพรม 4
7 ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 4
8 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
9 พงษ์เดช สารการ 2
10 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
11 Bhusita Intaraprasong 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
13 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
14 อุษา โถหินัง 1
15 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
16 รัชนี มิตกิตติ 1
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอกบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 Mahidol University. Master Degree of Science (Public Health) major in health administration, Faculty of Public Health 1
19 Mahidol University. Faculty of Public Health 1
20 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
21 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
22 นันทวัน ยันตะดิลก 1
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 สิทธิกร รองสำลี 1
25 อังสนา บุญธรรม 1
26 Jutatip Sillabutra 1
27 กระทรวงสาธารณสุข 1
28 ไม่มีข้อมูล 1
29 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
30 มณฑา เก่งการพานิช 1
31 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
32 วาริดา จงธรรม์ 1
33 พานี ชุมทอง 1
34 Pahsuvadn Kongsin 1
35 Panee Chumthong 1
36 อุไรวรรณ ตะรุโณทัย 1
37 สุวัฒน์ คงศีล 1
38 สุคนธา คงศีล 1
39 สุขุม เจียมตน 1
40 Angsana Boonthum 1
41 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
42 ก้อนคำ พลวงค์ 1
43 ปาณิสา ศรีดโรมนต์ 1
44 วุฒิพันธ์ ทานะมัย 1
45 Wuttiphan Tanamai 1
46 อารีรัตน์ ชวาลา 1
47 ณัฐสุดา อั้งโสภา 1
48 Konkham Phonwong 1
49 Janya Pattara-achachai 1
50 พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ 1
51 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2553 2
4 2552 5
5 2551 6
6 2548 1
7 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
2 Substitutes for Leadership and Organizational Citizenship Behavior of Public Health Officers in Sub-District Health Promoting Hospitals
3 ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
4 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิเคราะห์ภารกิจของบุคลากรทางการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช
7 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขต 6
8 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
9 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
10 ความยั่งยืนของโครงการสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
11 ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์
12 ประสิทธิผลการบริหารหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
13 ภาวะผู้นำตามระบบบริหาร 4 ระบบ ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากภาระงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ
14 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปทุมธานี
15 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการของครูอนามัยโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16 คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการศึกษานำร่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยา เอเส็ดที เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล กรณีการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์