ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูวดล โดยดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินรูปแบบและคุณลักษณะของกองสนุ่นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร
3 การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร
4 การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
5 การเปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมและผลกระทบของสารพิษที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน
6 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2555
7 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
8 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดสัตว์น้ำต่างถิ่นในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กรณีศึกษาน้ำหมักชีวภาพหอยเชอรี่
9 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2554
10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
12 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 โครงการวิจัยด้านการประมงที่ยั่งยืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2551
14 โครงพัฒนานักวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า