ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิ โชคเหมาะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภูมิ โชคเหมาะ,
- ภูมิ โชคเหมาะ.,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สอาด หอมมณี 4
2 ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 4
3 วัลลภ ลำพาย 3
4 จรรยา ปานแก้ว วิ 3
5 สุวัฒนา บุญเดช 3
6 พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ 3
7 พัทธ์ชนน์ รุ่งอินทร์ 3
8 รัชนี ดะนุดิษฐ์ 2
9 สุธี อยู่สถาพร 2
10 กัลยา มะโนนึก 2
11 รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ 2
12 สมศักดิ์ หงษ์ใจ 2
13 วิทย์ ชนะภัย 2
14 พฤทธิภูมิ พลอยงาม 2
15 ธนกฤต วรธนัชชากุล 2
16 นิสิต อินทมโน 2
17 วิไลพรรณ เจสะวะ 2
18 ประไพวรรณ เกษียรสินธุ์ 2
19 วิจิตรา พรหมพันธุม 2
20 พรรณสิริ พรหมพันธุม 2
21 โชคชัย สุทธาเวศ 2
22 ไพโรจน์ จรูญธรรม 2
23 ประพจน์ คล้ายสุบรรณ 2
24 ยุพา รัตนพิตยรัตน์ 2
25 สุจิตรา พัฒนภักดี 2
26 คนึงรัตน์ บุศยบุตร 2
27 ภานุวัฒน์ บุญยัง 1
28 หริพันธุ์ ศุภสุทธิเวช 1
29 ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 1
30 เอกสิทธิ์ ยุทธชัววรกุล 1
31 ณัฐวิชช์ เนติจารุโรจน์ 1
32 ศิรินธรา ศรีสุเทพ 1
33 บัณฑิตย์ งามพจนวงศ์ 1
34 อมรรัตน์ วงษ์ประสิทธิ์ 1
35 ดาริน จิระรัชนิรมย์ 1
36 กิตติราช บูรณสิทธิเวช 1
37 วุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธิ์ 1
38 คชาบุญ กิจมณีโชติ 1
39 อินทิรา ดาราพาณิชย์ 1
40 สุธีรา ประชุมรัตน์ 1
41 บงกช ชาญศิลป์ 1
42 พีรณัฐ ผู้พิทักษ์รัตนกุล 1
43 สุมิตร เวชวิมล 1
44 ศุภศักดิ์ บุญญะสุต 1
45 บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์ 1
46 ณิชชา ยิ่งนคร 1
47 ชาคริต แก้วเพชร 1
48 สุรชัย พ่วงชูศักดิ์ 1
49 สกล อดิศรประเสริฐ 1
50 ลำไพ ที่รัก 1
51 สารสิน ชำนาญกิจ 1
52 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม 1
53 กิตติศักดิ์ จันเส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 10
8 2552 9
9 2551 4
10 2549 2
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัญหาการมอบอำนาจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ปี พ.ศ. 2559
2 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้กับการรับรองสิทธิชุมชน
3 มาตรการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดที่เกิดจากการประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นบุคคลล้มละลาย
ปี พ.ศ. 2557
4 แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพแพทย์
ปี พ.ศ. 2556
5 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามสัญญาสำเร็จรูป
7 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ :
8 การบังคับหลักประกันตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2554
9 มาตรการทางกฏหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฏหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
10 ปัญหาทางกฏหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจของรัฐในการควบคุมการผลิตยางพารา
11 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำสิทธิในเงินฝากไปเป็นประกันการชำระหนี้
12 ผลกระทบทางกฎหมายจากระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยภาพเช็ค
ปี พ.ศ. 2553
13 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
14 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษทางละเมิด
15 มาตราการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีการแยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
16 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประกันชีวิต
17 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตต่อบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
18 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ และหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ซีดี
19 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย
20 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภา :
21 ปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย
22 โทษและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2552
23 ปัญหาทางกฎหมายในการร้องขอต่อศาล เพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544
24 การทำกิจกรรมมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับเอากับกิจการ
25 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการรายเดียวและลูกหนี้ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วน
26 ความรับผิดในทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา : ศึกษากรณีบุคคลภายนอกเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
27 สิทธิของเจ้าหนี้ภาษีอากรในการฟื้นฟูกิจการ
28 มาตรการทางกฎหมายในการจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
29 สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการ
30 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการ
31 กฎหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
32 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับค่าสินไหมทดแทน เพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด
33 การตีความและปรับข้อกำหนด เพื่อความเป็นธรรมในการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน
34 มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม รักษาป้องกันวัฒนธรรมไทย ในสื่อบันเทิงภาพยนตร์
35 การรับประโยชน์ตอบแทนของนักหนังสือพิมพ์กับผลกระทบต่อการเสนอข่าวสาร
ปี พ.ศ. 2549
36 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า : ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารประชาชน
37 การศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารประชาชน