ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูธร แคนยุกต์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ภูธร แดนยุกต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
2 อดิศร รัตนพันธ์ 6
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
4 อัจฉริยา ไศละสูต 4
5 ธีรภัทร นวลน้อย 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 จันทน์ผา ตันธนา 4
8 สายบัว ชี้เจริญ 3
9 วิรัช วุฒิภูมิ 3
10 สิริจิต วงศ์กำชัย 3
11 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
12 กมลาสน์ แสนภักดี 2
13 กอแก้ว เกยูรรัศมี 2
14 กรวิกา จันทรัตน์ 2
15 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
16 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
17 รุ่งนภา ศรีชนะ 2
18 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
19 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
20 สุทีป เศวตพรหม 1
21 ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ 1
22 ประสาน มาสูงเนิน 1
23 สุธรรม นิยมวาส 1
24 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
25 ชลทิต สนธิเมือง 1
26 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
27 ชัยชนะ ตั้งธนาบดี 1
28 โครงการวิจัย Matching Fund 1
29 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
30 ธนภร อำนวยกิจ 1
31 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
32 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
33 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
34 จันทร์ผา ตันธนา 1
35 อนุชิต พลับรู้การ 1
36 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
37 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 8
7 2551 3
8 2550 9
9 2549 4
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเตรียมเอนไซม์ ไทมิดิเลท ซินเทส แบบธรรมชาติของไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
2 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
4 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
5 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
6 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 2 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
7 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
9 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
10 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายีและของมนุษย์
11 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธ์ของบรูเกีย มาลายี (V45A) และของมนุษย์ (T53A)
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธ์ของบรูเกีย มาลายี (V45A) และของมนุษย์ (T53A)
13 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายีและของมนุษย์
14 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาความสามารถของแดนซิล ไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายี
16 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
17 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไทมิไดแลท ซินเทสจากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
18 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides
ปี พ.ศ. 2552
19 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบโมโนเทอร์ปีนฟีนิลเอสเทอร์ของไอบูโปรเฟนและนาโปรเซน
20 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
21 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
22 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสจากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
23 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
24 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
25 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
26 เซ็นเซอร์สำหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้ในถุงมือยาง: การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของถุงมือยางแอลเลอจีโปรตีนเป็นวัสดุจดจำในควอตซ์คริสตอลไมโครแบลานซ์และอินเตอร์ดิจิตอลเซ็นเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
27 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
28 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไทมิไดแลท ซินเทสจากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
29 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2550
30 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
31 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาระหว่าง Subunit ของวาลีน ตำแหน่งที่ 96 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยโพรลีนที่ตำแหน่ง 97
32 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
33 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโน Glutamic acid ที่ตำแหน่ง 196 (E196) ของมนุษย์ โดยการแทนที่ด้วย Aspartic acid (E196D)
34 การศึกษาหน้าที่ของกรดกลูตามิกที่ตำแหน่ง 196 ของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟโรโบซิล ทรานเฟอเรสของคน โดยการแทนที่ด้วยอาร์จินีน
35 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโน Glutamic acid ที่ตำแหน่ง 196 (E196)ของ hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) ของมนุษย์โดยการแทนที่ด้วย Alanine.
36 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนกลูตามิกที่ตำแหน่ง 196 (e196) ที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของเอมไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโมซิลทรานสเปอเรส (HPRT) โดยการแทนที่ด้วยกลูตาลีน
37 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮไปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
38 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนกลูตามิก ที่ตำแหน่ง 196 (E196) ที่ได้เมอร์อินเทอร์เฟสของเอนไซม์ไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบชิลทรานสเฟอเรส (HPRT)โดยการแทนที่ด้วยกลูตามีน
ปี พ.ศ. 2549
39 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
40 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
41 การโคลนและการแสดงออกขอยีนกดมะเร็งเต้านมของมนุษย์ในส่วนของ 3 - terminal region (BRCT domain) ในแบคทีเรีย
42 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2548
43 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส
44 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮไปเซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิราเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2547
45 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2546
46 ศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมส่วน BRCT ใน E.coli และการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2545
47 การศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมและการทำให้โปรตีน BRCT บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 2 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส