ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูธร แคนยุกต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภูธร แดนยุกต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
2 อดิศร รัตนพันธ์ 6
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
4 จันทน์ผา ตันธนา 4
5 งบประมาณแผ่นดิน 4
6 ธีรภัทร นวลน้อย 4
7 อัจฉริยา ไศละสูต 4
8 สิริจิต วงศ์กำชัย 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 วิรัช วุฒิภูมิ 3
11 สายบัว ชี้เจริญ 3
12 รุ่งนภา ศรีชนะ 2
13 กอแก้ว เกยูรรัศมี 2
14 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2
15 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
16 กมลาสน์ แสนภักดี 2
17 กรวิกา จันทรัตน์ 2
18 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
19 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
20 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
21 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
22 อนุชิต พลับรู้การ 1
23 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
24 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
25 ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ 1
26 ชลทิต สนธิเมือง 1
27 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
28 จันทร์ผา ตันธนา 1
29 โครงการวิจัย Matching Fund 1
30 ประสาน มาสูงเนิน 1
31 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
32 สุทีป เศวตพรหม 1
33 ชัยชนะ ตั้งธนาบดี 1
34 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
35 ธนภร อำนวยกิจ 1
36 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
37 สุธรรม นิยมวาส 1
38 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเตรียมเอนไซม์ ไทมิดิเลท ซินเทส แบบธรรมชาติของไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
2 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
4 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
5 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 2 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
6 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
8 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
9 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายีและของมนุษย์
10 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธ์ของบรูเกีย มาลายี (V45A) และของมนุษย์ (T53A)
ปี พ.ศ. 2554
11 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธ์ของบรูเกีย มาลายี (V45A) และของมนุษย์ (T53A)
12 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายีและของมนุษย์
13 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาความสามารถของแดนซิล ไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายี
15 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides
ปี พ.ศ. 2552
16 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบโมโนเทอร์ปีนฟีนิลเอสเทอร์ของไอบูโปรเฟนและนาโปรเซน
17 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
19 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
21 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
22 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาระหว่าง Subunit ของวาลีน ตำแหน่งที่ 96 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยโพรลีนที่ตำแหน่ง 97
ปี พ.ศ. 2549
23 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
24 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
25 การโคลนและการแสดงออกขอยีนกดมะเร็งเต้านมของมนุษย์ในส่วนของ 3 - terminal region (BRCT domain) ในแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2548
26 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส
27 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮไปเซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิราเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2547
28 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2546
29 ศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมส่วน BRCT ใน E.coli และการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2545
30 การศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมและการทำให้โปรตีน BRCT บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 2 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส