ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูธร แคนยุกต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภูธร แดนยุกต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
2 อดิศร รัตนพันธ์ 6
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
4 สิริจิต วงศ์กำชัย 4
5 จันทน์ผา ตันธนา 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 อัจฉริยา ไศละสูต 4
8 ธีรภัทร นวลน้อย 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 วิรัช วุฒิภูมิ 3
11 สายบัว ชี้เจริญ 3
12 รุ่งนภา ศรีชนะ 2
13 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 2
14 กอแก้ว เกยูรรัศมี 2
15 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
16 กมลาสน์ แสนภักดี 2
17 กรวิกา จันทรัตน์ 2
18 กชพรรณ หวังธรรมมั่ง 2
19 ศิริภา มาศพฤกษ์ 2
20 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
21 สุทีป เศวตพรหม 1
22 ประสาน มาสูงเนิน 1
23 ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ 1
24 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
25 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 1
26 สุธรรม นิยมวาส 1
27 ชลทิต สนธิเมือง 1
28 ชัยชนะ ตั้งธนาบดี 1
29 อนุชิต พลับรู้การ 1
30 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
31 ธนภร อำนวยกิจ 1
32 โครงการวิจัย Matching Fund 1
33 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
34 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
35 จันทร์ผา ตันธนา 1
36 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
37 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
38 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 1
14 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
3 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 1 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอกต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธ์ของบรูเกีย มาลายี (V45A) และของมนุษย์ (T53A)
6 ผลการยับยั้งของโฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายีและของมนุษย์
7 ผลการยับยั้งของ โฟเลทอนาลอก ต่อเอนไซม์ไทมิไดเลทซินเทสที่มีการกลายพันธุ์ของบรูเกีย มาลายี (V45T) และของมนุษย์ (T53V)
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาความสามารถของแดนซิล ไฮดราซีนในการยับยั้งเอนไซม์ไทม์ไดเลทซินเทสของบรูเกีย มาลายี
9 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต่อเอนไซม์ Cyclooxygenase ของอนุพันธ์ N-Substituted benzanilides
ปี พ.ศ. 2552
10 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารประกอบโมโนเทอร์ปีนฟีนิลเอสเทอร์ของไอบูโปรเฟนและนาโปรเซน
11 การศึกษาหน้าที่ของกรดอะมิโนไทโรซีนตำแหน่งที่ 73 ของเอนไซม์ไทม์ไดเลทซิลเทลจากไดโรฟิลาเรียอิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาเชิงชีวเคมีของเอนไซม์อะดินีน ฟอสโตไรโบซิลทรานสดฟอเรสจากไดโรฟิลาเรียอิมิทิส
13 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
15 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง subunit ของกรดแอสพาร์ติก ตำแหน่งที่ 97 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้ยอะลานีน
16 การศึกษาหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาระหว่าง Subunit ของวาลีน ตำแหน่งที่ 96 ของเอนไซม์ไฮโปฟอสโฟไรโบซิลทรานเฟอเรสโดยการแทนที่ด้วยโพรลีนที่ตำแหน่ง 97
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
18 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
19 การโคลนและการแสดงออกขอยีนกดมะเร็งเต้านมของมนุษย์ในส่วนของ 3 - terminal region (BRCT domain) ในแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2548
20 การตรวจสอบการมีส่วนร่วมเชิงหน้าที่ของกรดอะมิโนที่ไดเมอร์อินเทอร์เฟสของไฮโปแซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส
21 การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซม์ไฮไปเซนทีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสจาก ไดโรฟิราเรีย อิมมิทิส
ปี พ.ศ. 2547
22 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
ปี พ.ศ. 2546
23 ศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมส่วน BRCT ใน E.coli และการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาการแสดงออกของยีนกดมะเร็งเต้านมและการทำให้โปรตีน BRCT บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การโคลนยีน การศึกษาการแสดงออกของยีน และการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์อะดินีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสไอโซฟอร์มที่ 2 จากไดโรฟิลาเรีย อิมมิทิส