ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภีรกาญจน์ ไคคุ่นนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย
ปี พ.ศ. 2560
2 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และเนื้อหาสารที่เหมาะสมในการสื่อสารสุขภาพจิตเด็กภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)
3 การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
4 การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
5 พฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2548
6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหนังสือพิมพ์ชุมชน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส