ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิรัตน์ อิ่มพัฒน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แสงอรุณ อิสระมาลัย 5
2 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 3
3 ฤทัยพร ตรีตรง 3
4 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
5 อมร รอดคล้าย 2
6 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 2
7 Amorn Rodklay 2
8 พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 2
9 อุดม พานทอง 2
10 ธนวัฒน์ รักกมล 2
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
12 พัชรียา ไชยลังกา 1
13 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 1
14 แพรวพรรณ ตันสกุล 1
15 ศุภโชค สุขเกษม 1
16 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
17 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
18 สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ 1
19 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 1
20 วรรณี จันทร์สว่าง 1
21 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
22 Sunuttra Tabunphong 1
23 อุไร หัถกิจ 1
24 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
25 วันดี สุทธรังษี 1
26 โสภิณ จิระเกียรติ 1
27 วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์ 1
28 Worawit Kittisakronakon 1
29 Apirat Oimpat 1
30 Wandee Sutarangsri 1
31 Urai Hattakit 1
32 โสภิณ จิระเกียรติกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2545 1
4 2542 2
5 2540 1
6 2532 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2545
3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
4 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ (ภาคแรก)
5 การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลหาดใหญ่(ภาคสอง
ปี พ.ศ. 2540
6 บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2532
7 พฤติกรรมของมารดาต่อการเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ