ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 7
3 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 6
4 บดี ธนะมั่น 5
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
6 เกื้อ วงศ์บุญสิน 4
7 วรวิทย์ ทัตตากร 3
8 วิพุธ พูลเจริญ 3
9 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3
10 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
11 นันทา อ่วมกุล 2
12 ไพพรรณ พิทยานนท์ 2
13 ยุพา อ่อนท้วม 2
14 ศศิธร แจ่มถาวร 2
15 เอื้อมพร คชการ 2
16 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
17 เขมิกา ยามะรัต 2
18 เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ 2
19 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
20 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
21 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 2
22 เตือนใจ อินทุโสมา 2
23 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 2
24 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
25 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
26 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 2
27 สำรวย ช่วงโชติ 2
28 สมชาย อิสระวาณิชย์ 2
29 ชนิดา พลานุเวช 2
30 สุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุล 2
31 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 2
32 ปิยลัมพร หะวานนท์ 2
33 สุนทร ศุภพงษ์ 2
34 สร้อยสอางค์ เศรษฐวานิช 2
35 อนุชิต นิติธรรมยง 2
36 พงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ 2
37 ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล 2
38 สายพิณ คูสมิทธิ 2
39 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
40 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 1
41 วรรณี อิทธิวัฒนกุล 1
42 สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 1
43 จินตนา สิริปูชกะ 1
44 อิศรางค์ นุชประยูร 1
45 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
46 กรรณิการ์ บุญสำเร็จ 1
47 Chanpen Choprapawon 1
48 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
49 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
50 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
51 รวมพล สวนสีดา 1
52 กมลชนก เทพสิทธา 1
53 แจ่มจันทร์ ศรีรัตน์ 1
54 ไม่มีข้อมูล 1
55 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 จิรุฒม์ ศรีรัตนบัลก์ 1
58 ฐปนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
59 สุพรรณี คำเพิ่มพูล 1
60 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
61 นฤมล สิงห์ดง 1
62 พัชรี ดุลนิมิตร 1
63 สุนีย์ สว่างศรี 1
64 นิสากร กรุงไกรเพชร 1
65 วนิดา จิรนาทดิลก 1
66 สุกิจ ทองพิลา 1
67 พรประเสริฐ อุ่นคำ 1
68 จันทิมา ชัยมงคล 1
69 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
70 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
71 พุทธกาล รัชธร 1
72 อารี สหัสานันท์ 1
73 กำจร ตติยกวี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 4
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 4
7 2545 2
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 8
11 2541 1
12 2540 5
13 2539 5
14 2538 5
15 2537 1
16 2536 5
17 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
2 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 99
4 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายไขกระดูกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน ผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
5 โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
6 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"
7 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีจากโลหิตบริจาค ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
8 วิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียหลังการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุในผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549
10 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินผลการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการของสถานีอนามัยในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
12 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
13 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
14 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2546
ปี พ.ศ. 2545
16 ต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
17 ต้นทุนของการให้บริการส่วนบุคคลและครอบครัวที่เป็นบริการป้องกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2544
18 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 รูปแบบการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
20 ต้นทุนการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
21 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
22 ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
23 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
24 โครงการสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงมีครรภ์ ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
25 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
26 โครงการสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงมีครรภ์ ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
27 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
28 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
29 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2540
30 ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยตามกิจกรรมของสถานีอนามัยจังหวัดอุดรธานี ปี 2538
31 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
32 ระดับสติปัญญาการเจริญเติบโต และภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในภาคกลางของประเทศไทย
33 การศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวังสุขภาพตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
34 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
35 การวิเคราะห์ต้นทุนของการรักษาวัณโรคปอด ณ ศูนย์วัณโรคเขต
36 การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 ผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในประเทศไทย 2538
38 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ระดับคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537
39 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแพทย์ในระดับปรีคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
40 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
41 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การใช้บริการสาธารณสุขของประชาชน ในชุมชนแออัดเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
43 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยของกรรมกรก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
44 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
45 สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
46 การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชน
47 สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ
48 การจัดกิจกรรมอิสระในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
49 การศึกษาต้นทุนแบบกลุ่มโรคในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
50 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2534
51 ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่
52 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
53 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์