ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 7
3 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 6
4 บดี ธนะมั่น 5
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
6 เกื้อ วงศ์บุญสิน 4
7 วรวิทย์ ทัตตากร 3
8 วิพุธ พูลเจริญ 3
9 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3
10 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
11 เขมิกา ยามะรัต 2
12 เอื้อมพร คชการ 2
13 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
14 สุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุล 2
15 สายพิณ คูสมิทธิ 2
16 ศศิธร แจ่มถาวร 2
17 สร้อยสอางค์ เศรษฐวานิช 2
18 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 2
19 ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล 2
20 เตือนใจ อินทุโสมา 2
21 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
22 ไพพรรณ พิทยานนท์ 2
23 นันทา อ่วมกุล 2
24 ยุพา อ่อนท้วม 2
25 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
26 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 2
27 ชนิดา พลานุเวช 2
28 เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ 2
29 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
30 พงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ 2
31 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 2
32 สมชาย อิสระวาณิชย์ 2
33 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
34 อนุชิต นิติธรรมยง 2
35 สุนทร ศุภพงษ์ 2
36 สำรวย ช่วงโชติ 2
37 ปิยลัมพร หะวานนท์ 2
38 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
39 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 2
40 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
41 พรประเสริฐ อุ่นคำ 1
42 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
43 สุกิจ ทองพิลา 1
44 จันทิมา ชัยมงคล 1
45 จิรุฒม์ ศรีรัตนบัลก์ 1
46 พุทธกาล รัชธร 1
47 อารี สหัสานันท์ 1
48 สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 1
49 Chanpen Choprapawon 1
50 วนิดา จิรนาทดิลก 1
51 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 1
52 กรรณิการ์ บุญสำเร็จ 1
53 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
54 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
55 จินตนา สิริปูชกะ 1
56 กำจร ตติยกวี 1
57 รวมพล สวนสีดา 1
58 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
59 แจ่มจันทร์ ศรีรัตน์ 1
60 กมลชนก เทพสิทธา 1
61 ไม่มีข้อมูล 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 วรรณี อิทธิวัฒนกุล 1
64 อิศรางค์ นุชประยูร 1
65 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
66 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
67 ฐปนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
68 สุพรรณี คำเพิ่มพูล 1
69 นฤมล สิงห์ดง 1
70 พัชรี ดุลนิมิตร 1
71 สุนีย์ สว่างศรี 1
72 นิสากร กรุงไกรเพชร 1
73 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 4
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 3
7 2545 2
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 3
11 2541 1
12 2540 3
13 2539 4
14 2538 4
15 2537 1
16 2536 5
17 2534 2
18 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสำรวจคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร: บทเรียนในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
2 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 99
4 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายไขกระดูกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน ผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
5 โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
6 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"
7 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีจากโลหิตบริจาค ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
8 วิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียหลังการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุในผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2547
10 การประเมินผลการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการของสถานีอนามัยในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
11 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
12 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2546
ปี พ.ศ. 2545
14 ต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
15 ต้นทุนของการให้บริการส่วนบุคคลและครอบครัวที่เป็นบริการป้องกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2544
16 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
17 รูปแบบการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 ต้นทุนการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
19 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
20 ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
21 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
ปี พ.ศ. 2541
22 รายงานผลการสำรวจปัญหาสังคมและสาธารณสุขคนงานก่อสร้างในประเทศไทย พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2540
23 ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยตามกิจกรรมของสถานีอนามัยจังหวัดอุดรธานี ปี 2538
24 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
25 ระดับสติปัญญาการเจริญเติบโต และภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
26 การวิเคราะห์ต้นทุนของการรักษาวัณโรคปอด ณ ศูนย์วัณโรคเขต
27 การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
28 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ระดับคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537
29 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแพทย์ในระดับปรีคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
30 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
31 การใช้บริการสาธารณสุขของประชาชน ในชุมชนแออัดเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
32 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยของกรรมกรก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
33 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
34 สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชน
36 สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ
37 การจัดกิจกรรมอิสระในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
38 การศึกษาต้นทุนแบบกลุ่มโรคในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
39 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2534
40 ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่
41 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์