ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิรมย์ กมลรัตนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 7
3 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 6
4 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
5 บดี ธนะมั่น 5
6 เกื้อ วงศ์บุญสิน 4
7 วรวิทย์ ทัตตากร 3
8 วิพุธ พูลเจริญ 3
9 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3
10 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
11 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 2
12 สำรวย ช่วงโชติ 2
13 สุนทร ศุภพงษ์ 2
14 สมชาย อิสระวาณิชย์ 2
15 ชนิดา พลานุเวช 2
16 ปิยลัมพร หะวานนท์ 2
17 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 2
18 สร้อยสอางค์ เศรษฐวานิช 2
19 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 2
20 สุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุล 2
21 ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล 2
22 พงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ 2
23 ชาญชัย พิณเมืองงาม 2
24 อนุชิต นิติธรรมยง 2
25 สายพิณ คูสมิทธิ 2
26 ยุพา อ่อนท้วม 2
27 นันทา อ่วมกุล 2
28 เอื้อมพร คชการ 2
29 เขมิกา ยามะรัต 2
30 เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ 2
31 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
32 ไพพรรณ พิทยานนท์ 2
33 ศศิธร แจ่มถาวร 2
34 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 2
35 ณัฐวรรณ อินทกานันท์ 2
36 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 2
37 เตือนใจ อินทุโสมา 2
38 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
39 ถนิมภรณ์ นิลกาญจน์ 2
40 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
41 แจ่มจันทร์ ศรีรัตน์ 1
42 ไม่มีข้อมูล 1
43 อิศรางค์ นุชประยูร 1
44 กมลชนก เทพสิทธา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
47 คณิศ แสงสุพรรณ 1
48 ฐปนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1
49 นฤมล สิงห์ดง 1
50 วรรณี อิทธิวัฒนกุล 1
51 สุพรรณี คำเพิ่มพูล 1
52 พัชรี ดุลนิมิตร 1
53 นิสากร กรุงไกรเพชร 1
54 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
55 รวมพล สวนสีดา 1
56 สุนีย์ สว่างศรี 1
57 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
58 กำจร ตติยกวี 1
59 พุทธกาล รัชธร 1
60 อารี สหัสานันท์ 1
61 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
62 จิรุฒม์ ศรีรัตนบัลก์ 1
63 สุกิจ ทองพิลา 1
64 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
65 วนิดา จิรนาทดิลก 1
66 อัจฉรา จรัสสิงห์ 1
67 พรประเสริฐ อุ่นคำ 1
68 กรรณิการ์ บุญสำเร็จ 1
69 Chanpen Choprapawon 1
70 สมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ 1
71 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
72 จินตนา สิริปูชกะ 1
73 จันทิมา ชัยมงคล 1
74 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
75 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2550 2
3 2549 4
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 3
7 2545 2
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 3
11 2540 3
12 2539 4
13 2538 4
14 2537 1
15 2536 5
16 2534 2
17 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
ปี พ.ศ. 2550
2 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 99
3 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายไขกระดูกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน ผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
4 โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
5 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"
6 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีจากโลหิตบริจาค ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 วิเคราะห์ต้นทุนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียหลังการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุในผู้ป่วยจิตเวช (ผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2547
9 การประเมินผลการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการของสถานีอนามัยในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
10 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
11 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2546
ปี พ.ศ. 2545
13 ต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
14 ต้นทุนของการให้บริการส่วนบุคคลและครอบครัวที่เป็นบริการป้องกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2544
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 รูปแบบการควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
17 ต้นทุนการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
18 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
19 ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
20 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2542
ปี พ.ศ. 2540
21 ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยตามกิจกรรมของสถานีอนามัยจังหวัดอุดรธานี ปี 2538
22 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
23 ระดับสติปัญญาการเจริญเติบโต และภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
24 การวิเคราะห์ต้นทุนของการรักษาวัณโรคปอด ณ ศูนย์วัณโรคเขต
25 การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
26 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ระดับคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537
27 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแพทย์ในระดับปรีคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
28 โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
29 การใช้บริการสาธารณสุขของประชาชน ในชุมชนแออัดเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
30 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยของกรรมกรก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
31 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
32 สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
33 การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชน
34 สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการ
35 การจัดกิจกรรมอิสระในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
36 การศึกษาต้นทุนแบบกลุ่มโรคในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2534
38 ความรู้และเจตคติต่อการสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ผู้สำเร็จใหม่
39 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์