ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญโญ สาธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภิญโญ ส่าธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2520
1 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 3
3 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2518
4 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในภาคกลาง
5 งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2515
7 บทบาทของปลัดเทศบาลในการบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2514
8 การวิเคราะห์ระบบบริหารโรงเรียนราษฎร์ในสังกัดกองทัพอากาศ
9 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์กับครูโรงเรียนราษฎร์
10 ทางอาชีพไปสู่ตำแหน่งครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียน สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล
11 การวางแผนกำหนดจุดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนคร
12 ทางอาชีพไปสู่ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอและศึกษาธิการจังหวัด
13 การวิเคราะห์งานบริหารบุคลากรของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐบาล
14 สถานภาพทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ของนักเรียนต่างจังหวัดที่เรียนอยู่ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2513
15 บทบาทของหัวหน้าฝ่ายปกครองและสวัสดิการของสถาบันฝึกหัดครู
16 เวลาปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด
17 สภาพความพึงพอใจในงานของอาจารย์วิทยาลัยครู
18 ประสิทธิผลทางการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : นิสิตเข้าเรียน รุ่น 2502-2504
19 บทบาทของศึกษาธิการอำเภอ