ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญโญ พานิชพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ และนโยบายการศึกษาของชาติ 1. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่ง
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2552
3 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ ประกอบด้วย29 โครงการย่อย
4 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : รูปแบบการพัฒนาแนวความคิดรวบยอดของนักเรียนในเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กโดยใช้การเรียนการสอนแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
5 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : ระบบอิเล็กทรอนิส์เบรลล์สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความร้อนและอณุหภูมิ
7 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : ผลิใบ: ชุดนิทรรศการโลกของพืช
8 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : พัฒนาการทดลองและรูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เพื่อเพิ่มทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงวิพากษ์
9 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : ต้นแบบการปฏิบัติการเรื่องแบคทีรีโอซินและการตรวจหายีนนี้โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction
10 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : ต้นแบบการเรียนรู้ฟิสิกส์ควอนตัมเพื่อความเข้าใจนาโนเทคโนโลยี
11 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : คอมพิวเตอร์ศึกษาด้วยภาษามือแบบภาพเคลื่อนไหว
12 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การศึกษากลไกการฟักเป็นตัว่ของเอ็มบริโอกุ้งก้ามกราม เพื่อใช้สร้างบทปฏิบัติการชีววิทยาการเจริญ
13 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์โดยการบูรณาการของศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ โดยอาศั
14 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาสื่อผสมที่บูรณาการความรู้ด้านกายวิภาค สรีรวิทยา เพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการตรวจร่างกาย
15 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มความรู้และเปลี่ยนแปลงค่านิยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
16 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนารูปแบบการสอนผ่านทางเว็บเบทเพื่อการเรียนรู้ในวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
17 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คิด ชีวิต และเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม
18 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาชุดสื่อการสอนในวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส
19 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีทั่วไปและเคมีอนินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเชิงวิพากษ์
20 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับการสอนสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
21 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์
22 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาโมเดลเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องการส่งถ่ายสารพันธุกรรมระหว่างเซลล์แบคทีเรีย สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
23 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การพัฒนาโมเดลเของการเรียนรู้เรื่องเมตาบอลิสมของพลังงานในขณะที่สัตว์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น โดยการตรวจหาระดับสารพลังงา
24 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การผลิตสารดูดน้ำยิ่งยวดจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับใช้ในปฏิบัติการเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การจำแนกซับสปีชีส์ของหอยฝาเดียว โดยใช้โมเดลการสอนแบบใช้การเรียนรู้จากการทำวิจัย
26 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การปรับปรุงเทคนิคการเข้ารหัสวีดิทัศน์สำหรับการสื่อสารวีดิทัศน์ภาษามือ
27 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การจำแนกและการค้นคืนข้อความ สำหรับคลังข้อมูลภาษาไทยโดยใช้รูปแบบของคำหลักในวลี
28 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การใช้ Symbolic Packages ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาแคลคูลัส
29 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : การเรียนการสอนแบบ PBL ในคณิตศาสตร์คณนา
30 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : ใช้บทปฏิบัติการเรื่องการควบคุมรา Cellectotrichum capsici โดยยีสต์ ในการเรียนการสอนมโนทัศน์และความคิดเชิงวิพากษ์ของความสัมพันธ์ระหว่า
31 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
32 การทำวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับทุกระดับการศึกษาและชุมชนเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับประเทศ : โครงการสร้างสื่อมัลติมิเดียที่มีองค์ประกอบของทั้งเนื้อหาวิชาการแบบบูรณาการและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและก
ปี พ.ศ. 2543
33 วิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย
34 การจัดทำระบบลำเลียงขนส่งสินค้าอันตราย
35 วิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนเคมีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
36 โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย