ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 Rajalida Lipikorn 1
6 เอกชัย อดุลยธรรม 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 Thada Jirajaras 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
19 ไววิทย์ พุทธารี 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 Varunee Padmasankh 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 สมชัย วัฒนการุณ 1
27 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
28 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
29 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
30 Acom Sornsute 1
31 ศุกันยา ห้วยผัด 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 สุวดี ยาป่าคาย 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
41 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
42 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
51 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
52 Boonchai Sangpetngam 1
53 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
79 บรรจง คณะวรรณ 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 Ampa Luiengpirom 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 มยุรี ตันติสิระ 1
84 Garnpimol C. Ritthidej 1
85 Supa Chantharasakul 1
86 Vimolmas Lipipun 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 Panee Boonthavi 1
97 Sumphan Wongseripipatana 1
98 กาญจนา แก้วเทพ 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Srilert Chotpantarat 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
116 Chonticha Srisawang 1
117 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 วินัย งามแสง 1
122 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
123 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 Kasidit Nootong 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
136 ประคอง ชอบเสียง 1
137 Chakkaphan Sutthirat 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 สุมา เมืองใย 1
140 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 Yeshey Penjor 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1