ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
6 สุวดี ยาป่าคาย 1
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 Thada Jirajaras 1
17 Rajalida Lipikorn 1
18 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 Chayaporn Supachartwong 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 Acom Sornsute 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
48 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
52 Somying Tumwasorn 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 วิไล ชินธเนศ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 ไววิทย์ พุทธารี 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
65 Pornpimol Muanjai 1
66 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
69 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 สายฝน ควรผดุง 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 Walaisiri Muangsiri 1
78 Chonticha Srisawang 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Kittisak Likhitwitayawuid 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 วัฒนชัย สมิทธากร 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 บรรจง คณะวรรณ 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
101 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 กาญจนา แก้วเทพ 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 สุมิตรา พูลทอง 1
117 Yeshey Penjor 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 รุ่งราวี ทองกันยา 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ๋Janes, Gavin W. 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 วินัย งามแสง 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 ประคอง ชอบเสียง 1
133 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 Kitpramuk Tantayaporn 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 Naiyana Chaiyabutr 1
141 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
147 สุมา เมืองใย 1
148 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 Jittima Chatchawansaisin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1