ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
2 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
4 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 วินัย งามแสง 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 Kasidit Nootong 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 Jittima Chatchawansaisin 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 Yeshey Penjor 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 Thada Jirajaras 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 เอกชัย อดุลยธรรม 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 Acom Sornsute 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
67 Chariya Uiyyasathian 1
68 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
78 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 สุวิชา ทองสิมา 1
113 วัลลภ แย้มเหมือน 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 Vimolmas Lipipun 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 Garnpimol C. Ritthidej 1
120 Panee Boonthavi 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Kittisak Likhitwitayawuid 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 Srilert Chotpantarat 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
137 ศิริชัย ศิริกายะ 1
138 Chalermpol Leevailoj 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1