ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญู อุยะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
8 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 สิริพร สิวราวุฒิ 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 สมพร พรมดี 1
20 สายฝน ควรผดุง 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 เอกชัย อดุลยธรรม 1
24 Suchin Arunsawatwong 1
25 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
26 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
27 สุวดี ยาป่าคาย 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
35 Walaisiri Muangsiri 1
36 Thada Jirajaras 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 อวย เกตุสิงห์ 1
39 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
43 Chalermpol Leevailoj 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 Wilai Anomasiri 1
54 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
55 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
56 Vanida Chantarateptawan 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 สุมา เมืองใย 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 พรรณี กาญจนพลู 1
96 Naiyana Chaiyabutr 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Kittisak Likhitwitayawuid 1
99 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
103 วัฒนชัย สมิทธากร 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 Panee Boonthavi 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 มยุรี ตันติสิระ 1
112 Supa Chantharasakul 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 Anawatch Mitpratan 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 Yeshey Penjor 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 Phanphen Wattanaarsakit 1
142 วินัย งามแสง 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
149 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1