ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2549 2
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาครูการศึกษาปฐมวัย ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ เรื่อง "การสร้างแบบฝึกส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2555
4 รูปแบบการรู้สารสนเทศเพื่อการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา ET2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนชุดวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะเรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
8 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ เรื่อง "การออกแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน"