ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสุรี แสงศุภวานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 4
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
3 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 4
4 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 4
5 วสุ กำชัยเสถียร 3
6 ปัญจมา ปาจารย์ 3
7 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 3
8 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 3
9 ดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์ 3
10 วิมล เสกธีระ 3
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
13 ปราณี ชาญณรงค์ 2
14 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
15 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
17 ประภาศรี กุลาเลิศ 2
18 สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ 2
19 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 2
20 วิชัย เอกพลากร 2
21 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
22 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
23 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
24 ศักดา พรึงลำภู 2
25 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
27 สิระ นันทพิศาล 1
28 สุปราณี ฟูอนันต์ 1
29 กันย์ พงษ์สามารถ 1
30 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
31 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
32 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
33 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
34 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
35 อธิก แสงอาสภวิริยะ 1
36 สุพินดา ชูสกุล 1
37 บุญสาม รุ่งภูวภัทร 1
38 ต่อพงษ์ ทองงาม 1
39 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
40 สงวนศักดิ์ นาวิรัตนานิจ 1
41 อิโรชิ จันทาภากุล 1
42 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
43 ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 1
44 Pongsakorn Tantilipikorn 1
45 ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 1
46 ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ 1
47 ณัฐศรุต ส่งทวี 1
48 วนพร อนันตเสรี 1
49 ปนัดดา สุวรรณ 1
50 อารยา ยืนยงวิวัฒน์ 1
51 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
54 งบประมาณแผ่นดิน 1
55 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
56 มงคล เหล่าอารยะ 1
57 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
58 อรพรรณ โพชนุกูล 1
59 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
60 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
61 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
62 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
63 อารียา เทพชาตรี 1
64 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 1
3 2554 2
4 2551 2
5 2549 3
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิจัยแบบ prospective, double-blind, randomized controlled trial เพื่อประเมินประโยชน์ทางภูมิคุ้มกันและผลทางคลินิกของนมผงสูตรพิเศษกรดอะมิโน (amino acid based formula) ที่มีการเติมส่วนผสมของพรี-โพรไบโอติกในทารกที่เป็นโรคแพ้นมวัว
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
4 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
6 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC)
ปี พ.ศ. 2549
7 ความชุกของภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตในผู้ป่วยเด็กโรคหืดอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด
8 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ albendazole 200 mgครั้งเดียวและสองครั้งในการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ติดตอผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียน อ.เทพา จ.สงขลา
9 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
ปี พ.ศ. 2547
10 การสร้างแบบสอบถามคัดกรองการแพ้ยางธรรมชาติในบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
11 ผลของการติดเชื้อหนอนพยาธิ ที่ติดต่อผ่านดิน ต่อการเกิดการหอบแบบ wheeze ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี
ปี พ.ศ. 2545
12 การศึกษาเปรียเทียบผลการรักษาโรค croup ที่มีอาการรุนแรงปานกลางโดยใช้dexamethasone ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งเดียวในขนาด 0.15 มก./กก. เปรียบเทียบกับขนาด 0.6 มก./กก.
13 การศึกษาความชุกของ specific lgE ต่อโปรตีนชนิด hydrophobic ที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือ
ปี พ.ศ. 2544
14 ตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ในเด็กที่เกิดหลอดลมอุดกั้นเมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2543
15 ตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในเด็กที่เกิดหลอดลมอุดกั้น เมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ