ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสุรี แสงศุภวานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
2 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 3
3 วสุ กำชัยเสถียร 3
4 ปัญจมา ปาจารย์ 3
5 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 3
6 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 3
7 ดวงรัชนี คูณรังษีสมบูรณ์ 3
8 วิมล เสกธีระ 3
9 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 3
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
11 สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ 2
12 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 2
13 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
14 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
15 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
16 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 1
17 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
18 อรพรรณ โพชนุกูล 1
19 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
20 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
21 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
22 มงคล เหล่าอารยะ 1
23 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
24 อารียา เทพชาตรี 1
25 สิระ นันทพิศาล 1
26 กันย์ พงษ์สามารถ 1
27 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
28 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
29 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
30 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
31 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
32 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
33 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
34 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
35 งบประมาณแผ่นดิน 1
36 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
38 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
39 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
40 วิชัย เอกพลากร 1
41 ไม่มีข้อมูล 1
42 ศักดา พรึงลำภู 1
43 นิชรา เรืองดารกานนท์ 1
44 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
45 ปราณี ชาญณรงค์ 1
46 ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ 1
47 ณัฐศรุต ส่งทวี 1
48 วนพร อนันตเสรี 1
49 อารยา ยืนยงวิวัฒน์ 1
50 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
51 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
52 ประภาศรี กุลาเลิศ 1
53 ปนัดดา สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2551 2
4 2549 3
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาวิจัยแบบ prospective, double-blind, randomized controlled trial เพื่อประเมินประโยชน์ทางภูมิคุ้มกันและผลทางคลินิกของนมผงสูตรพิเศษกรดอะมิโน (amino acid based formula) ที่มีการเติมส่วนผสมของพรี-โพรไบโอติกในทารกที่เป็นโรคแพ้นมวัว
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
5 โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC)
ปี พ.ศ. 2549
6 ความชุกของภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตในผู้ป่วยเด็กโรคหืดอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด
7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ albendazole 200 mgครั้งเดียวและสองครั้งในการรักษาโรคหนอนพยาธิที่ติดตอผ่านดินในเด็กก่อนวัยเรียน อ.เทพา จ.สงขลา
8 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
ปี พ.ศ. 2547
9 การสร้างแบบสอบถามคัดกรองการแพ้ยางธรรมชาติในบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลของการติดเชื้อหนอนพยาธิ ที่ติดต่อผ่านดิน ต่อการเกิดการหอบแบบ wheeze ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาเปรียเทียบผลการรักษาโรค croup ที่มีอาการรุนแรงปานกลางโดยใช้dexamethasone ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งเดียวในขนาด 0.15 มก./กก. เปรียบเทียบกับขนาด 0.6 มก./กก.
12 การศึกษาความชุกของ specific lgE ต่อโปรตีนชนิด hydrophobic ที่สกัดได้จากน้ำยางพาราในเลือดของคนงานโรงงานถุงมือ
ปี พ.ศ. 2544
13 ตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ในเด็กที่เกิดหลอดลมอุดกั้นเมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2543
14 ตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในเด็กที่เกิดหลอดลมอุดกั้น เมื่อมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ