ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสันต์ ศารทูลทัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณา กฤษณพุกต์ 4
2 กัลยาณี สุวิทวัส 4
3 เสริมศิริ จันทร์เปรม 2
4 นงลักษณ์ เทียนเสรี 2
5 ลพ ภวภูตานนท์ 2
6 ธีร์ หะวานนท์ 2
7 พิมพ์นิภา เพ็งช่าง 2
8 กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน 2
9 วชิรญา อิ่มสบาย 2
10 แสงแข น้าวานิช 2
11 ประไพ ทองระอา 2
12 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
13 มาศอุบล ทองงาม 2
14 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
15 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
16 วัฒนา กลิ่นสุคนธ์ 1
17 จุรีรัตน์ ประสาร 1
18 นรรจพร เรืองไพศาล 1
19 ณัฐพร สุวรรณเมฆ 1
20 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
21 ศรายุธ กิติภัทร์ถาวร 1
22 ศราวุธ เรืองเอี่ยม 1
23 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
24 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 1
25 ขวัญหทัย ทนงจิตร 1
26 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 1
27 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
28 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
29 ดวงทิพย์ กันฐา 1
30 นายสราวุธ เรืองเอี่ยม 1
31 เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์ 1
32 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 3
3 2557 2
4 2556 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2540 2
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน
3 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
4 เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
6 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
ปี พ.ศ. 2554
8 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับผลผลิตและคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกในรอบปี
9 การเติบโตทางลำต้นของกล้วยไม้หวายตัดดอกและความสัมพันธ์กับสภาพอากาศภายในรอบปี
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 2""
11 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย
ปี พ.ศ. 2540
12 การชักนำให้กล้วยไข่กลายพันธุ์ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย colchicine และ oryzalin
13 การชักนำให้กล้วยไข่กลายพันธุ์ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย colchicine และ oryzalin