ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร สวนเรือง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประสาร ไชยณรงค
- ปรีชา ไชยณรงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 3
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
3 Passakorn Suanrueang 2
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
5 สำนักงานประกันสังคม 1
6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
7 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
8 สัมฤทธิ์ ศรีธารงค์สวัสดิ์ 1
9 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
10 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
13 ทวีศรี กรีทอง 1
14 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
15 จิตปราณี วาศวิท 1
16 ชาฮีดา วิริยาทร 1
17 บุษราคัม สิงห์ชัย, 1
18 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
20 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
21 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
22 อรัญ งามผ่องใส 1
23 Kwanpracha Chiangchaisakulthai 1
24 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
25 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
26 Patchanee Thamwanna 1
27 ขวัญประชา เชียงไชยยสกุลไทย 1
28 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
29 Acharawan Topark-ngarm 1
30 ชใบพร จันทร์อินทร์ 1
31 Chanipat Euvananont 1
32 Vittaya Amornkitbamrung 1
33 Urai Seetawan 1
34 Suwit Jugsujinda 1
35 Chanchana Thanachayanont 1
36 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
37 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
38 พัฒนาวิไล อินใหม 1
39 ประไพร อุตมา 1
40 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
41 Tosawat Seetawan 1
42 Chabaipon Junin 1
43 Paibul Suriyawongpaisal 1
44 Samrit Srithamrongsawat 1
45 Chulaporn Limwattananon 1
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
47 สุมนต์ สกลไชย 1
48 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
49 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
50 Prasarn Chainaronk 1
51 อุไำร สีตะวัน 1
52 ทศวรรษ สีตะวัน 1
53 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
54 Sumon Sakolchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Reviewing Anesthesia Service Rate of Government Hospital for Reimbursement in Civil Servant Medical Benefit Scheme
ปี พ.ศ. 2556
3 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปี พ.ศ. 2555
4 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2554
5 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย