ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร สวนเรือง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประสาร ไชยณรงค
- ปรีชา ไชยณรงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนี ธรรมวันนา 4
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 3
3 Passakorn Suanrueang 3
4 ประไพร อุตมา 2
5 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
6 พัฒนาวิไล อินใหม 2
7 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
8 Samrit Srithamrongsawat 2
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
10 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
11 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
12 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
13 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
14 ทวีศรี กรีทอง 1
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
16 สำนักงานประกันสังคม 1
17 จิตปราณี วาศวิท 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
20 สุมนต์ สกลไชย 1
21 Sumon Sakolchai 1
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
23 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
24 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
25 ขวัญประชา เชียงไชยยสกุลไทย 1
26 Patchanee Thamwanna 1
27 Kwanpracha Chiangchaisakulthai 1
28 อรัญ งามผ่องใส 1
29 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
30 Acharawan Topark-ngarm 1
31 ชาฮีดา วิริยาทร 1
32 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
33 สัมฤทธิ์ ศรีธารงค์สวัสดิ์ 1
34 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
35 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
36 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
37 อุไำร สีตะวัน 1
38 ธนนรรจ์ รัตนโชติพาณิชย์ 1
39 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
40 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
41 Chanchana Thanachayanont 1
42 Chanipat Euvananont 1
43 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
44 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
45 บุษราคัม สิงห์ชัย, 1
46 อาณัติ วรรณศรี 1
47 Arnat Wannasri 1
48 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
49 ชใบพร จันทร์อินทร์ 1
50 Vittaya Amornkitbamrung 1
51 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
52 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
53 Paibul Suriyawongpaisal 1
54 Chulaporn Limwattananon 1
55 ทศวรรษ สีตะวัน 1
56 Prasarn Chainaronk 1
57 Urai Seetawan 1
58 Suwit Jugsujinda 1
59 Tosawat Seetawan 1
60 Chabaipon Junin 1
61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2555 2
4 2554 1
5 2550 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2555
4 การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
5 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2554
6 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย