ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
2 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
3 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
4 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
5 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
6 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
7 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
8 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
9 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
10 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
11 - 47
12 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
13 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
14 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
15 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
16 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
17 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
18 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
19 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
20 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
21 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
22 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
23 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
24 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
27 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
28 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
29 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
30 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
31 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
32 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
33 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
34 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
35 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
36 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
37 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
38 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
39 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
40 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
41 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
42 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
43 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
44 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
45 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
46 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
47 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 3
48 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 2
49 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
50 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
51 อรุณ จิรวัฒน์กุล 2
52 ราม รังสินธุ์ 2
53 วสี ดุลวรรธนะ 1
54 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 ภครตี ชัยวัฒน์ 1
56 วสี ตุลวรรธนะ 1
57 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 1
58 Pasakorn Srithipsukho 1
59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
60 Chamnan Tanprasertkul 1
61 Paskorn Sritipsukho 1
62 ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 2
7 1086 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิ้ด
ปี พ.ศ. 2554
2 เปรียบเทียบผลการวัดค่าสายตาในประชากร ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อใช้แผ่นตรวจมาตรฐานชนิดสเนลเลนชาร์ต (Snellen Chart) และการใช้แผ่นตรวจแบบใหม่ชนิดศักดิ์ชาร์ต (SAK Charts)
3 โครงการบูรณาการการวิจัยคลินิกสหสถาบันเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการทางการแพทย์/นวัตกรรมทางวิทยาการคลินิกเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองและการสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข : ปีที่4
ปี พ.ศ. 2553
4 Accuracy of visual inspection with acetic acid (VIA) for cervical cancer screening: a systematic review.
5 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด Cost-Effectiveness Analysis of Home Rehabilitation Program for Ischemic Stroke patients.
6 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด Cost-Effectiveness Analysis of Home Rehabilitation Program for Ischemic Stroke patients.
ปี พ.ศ. 2552
7 HPV DNA testing for cervical cancer screening : a systematic review and meta-analysis
8 ความสามารถของแบบประเมินคุณภาพชีวิต PedqlTM ในเด็กไทย
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก จากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2551
10 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก จากการขาดเลือด
11 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3
ปี พ.ศ. 2550
12 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กในโรงเรียนและผลกระทบจากโรคอ้วนและโรคภูมิแพ้
13 ประสิทธิผลของโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกจากการขาดเลือด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -