ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร ปนานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
3 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว
4 งานศึกษาการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดนครนายก
5 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของวัสดุถมตัวเขื่อนปิดช่องเขาขาดของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
6 การตรวจวัดการตอบสนองการไหวสะเทือนของชั้นดินโดยวิธี Microtremor ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)
7 การสำรวจธรณีฟิสิกส์รอยเลื่อนอุตรดิตถ์
8 โครงการศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)
9 การแบ่งลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงต่อการสั่นสะเทือนของพื้นดินจากแผ่นดินไหวเนื่องจากสภาพของพื้นที่ เพื่อการจำแนกพื้นที่ตามการตอบสนองของชั้นดินต่อคลื่นแผ่นดินไหว ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
10 การจัดการคาร์บอนเชิงธรณี: ปฏิกริยาเคมีศิลาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแท่งหินจากหลุมเจาะแหล่งก๊าซน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาการกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินระดับตื้นและลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากสภาพของพื้นที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยของคลื่นเฉือนของชั้นดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ข้างเคียง
14 การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา (กลุ่มรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อยนพะเยา)
ปี พ.ศ. 2550
15 โครงการศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิคและการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิคและการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
17 การศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิค และการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จ.นครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด