ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาสกร ปนานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา
2 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว
3 งานศึกษาการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดนครนายก
4 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของวัสดุถมตัวเขื่อนปิดช่องเขาขาดของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
5 การตรวจวัดการตอบสนองการไหวสะเทือนของชั้นดินโดยวิธี Microtremor ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)
6 การสำรวจธรณีฟิสิกส์รอยเลื่อนอุตรดิตถ์
7 โครงการศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน พิษณุโลก และสุโขทัย (กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์และกลุ่มรอยเลื่อนปัว)
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการตรวจวัดความเร็วเฉลี่ยของคลื่นเฉือนของชั้นดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ข้างเคียง
10 การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา (กลุ่มรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อยนพะเยา)
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิค และการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จ.นครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด