ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 6
2 มาสสุรีย์ ศรีพรหมมา 4
3 อภิวัฒน์ สำราญหันต์ 4
4 ทิพวัลย์ พรรณลาภ 4
5 ฐาปณีย์ แสงสว่าง 3
6 น.ส.พัชรพร ปฏิกรณ์ 3
7 สิริพร ทิพย์คง 3
8 ธัชทฤต เทียมธรรม 3
9 น.ส.อรปวีณ์ เอื้อนิรันตร์ 3
10 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 3
11 น.ส.นิรมล ยสินทร 3
12 ดร.สมพร หวานเสร็จ 3
13 รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 3
14 ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา 3
15 ปราณี โพธิสุข 2
16 สมนา พูนพิพัฒน์ 2
17 สุภรณ์ สภาพงศ์ 2
18 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 2
19 จิราภรณ์ ศิริทวี 2
20 ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ 2
21 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 2
22 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 2
23 สุภาพ ฉัตราภรณ์ 2
24 จินดา บุญช่วยเกื้อกูล 2
25 ฉัตรนภา พรหมมา 2
26 สุวพร เซ็มเฮง 2
27 วารุณี เถลิงโชค 2
28 โสภาพรรณ แสงศัพท์ 2
29 อารีย์ วชิรวราการ 2
30 วรรณทิพา รอดแรงค้า 2
31 อัญชัน เกียรติบุตร 2
32 นัฐนันท์ หัศบำเรอ 2
33 ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 2
34 นฤมล สุธนฐาน 2
35 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
36 นฤมล ยุตาคม 1
37 สุนันท์ สังข์อ่อง 1
38 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
39 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
40 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
41 กนกวรรณ รัตนธน 1
42 น.ส.กิติพร ปัญญาภิญโญผล 1
43 นายวิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2548 1
3 2544 2
4 2541 1
5 2530 1
6 2529 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : การพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม
3 การพัฒนาแบบสอบความสามารถสำหรับนักเรียนไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
5 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพและความคงที่ในการประมาณค่าความสามารถ ของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อระดับความสามารถของผู้สอบและอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำแตกต่างกัน
6 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 4 ปีแรก(พ.ศ.2539-2542)
ปี พ.ศ. 2541
7 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ปี พ.ศ. 2530
8 การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเทียบมาตราต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
9 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน