ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 6
2 มาสสุรีย์ ศรีพรหมมา 4
3 อภิวัฒน์ สำราญหันต์ 4
4 ทิพวัลย์ พรรณลาภ 4
5 ฐาปณีย์ แสงสว่าง 3
6 น.ส.พัชรพร ปฏิกรณ์ 3
7 สิริพร ทิพย์คง 3
8 ธัชทฤต เทียมธรรม 3
9 น.ส.อรปวีณ์ เอื้อนิรันตร์ 3
10 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 3
11 น.ส.นิรมล ยสินทร 3
12 ดร.สมพร หวานเสร็จ 3
13 รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 3
14 ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา 3
15 จินดา บุญช่วยเกื้อกูล 2
16 ปราณี โพธิสุข 2
17 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 2
18 สุภาพ ฉัตราภรณ์ 2
19 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 2
20 สุภรณ์ สภาพงศ์ 2
21 วารุณี เถลิงโชค 2
22 วรรณทิพา รอดแรงค้า 2
23 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 2
24 จิราภรณ์ ศิริทวี 2
25 โสภาพรรณ แสงศัพท์ 2
26 อัญชัน เกียรติบุตร 2
27 อารีย์ วชิรวราการ 2
28 สมนา พูนพิพัฒน์ 2
29 นฤมล สุธนฐาน 2
30 สุวพร เซ็มเฮง 2
31 นัฐนันท์ หัศบำเรอ 2
32 ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 2
33 ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ 2
34 ฉัตรนภา พรหมมา 2
35 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
36 น.ส.กิติพร ปัญญาภิญโญผล 1
37 นายวิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 1
38 กนกวรรณ รัตนธน 1
39 นฤมล ยุตาคม 1
40 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
41 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
42 สุนันท์ สังข์อ่อง 1
43 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2550 1
3 2548 1
4 2546 1
5 2544 2
6 2543 2
7 2541 1
8 2539 1
9 2535 3
10 2534 1
11 2533 2
12 2531 1
13 2530 2
14 2529 1
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : การพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม
3 การพัฒนาแบบสอบความสามารถสำหรับนักเรียนไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 การผลิตและการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
6 การกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
ปี พ.ศ. 2544
7 การเปรียบเทียบความตรงตามสภาพและความคงที่ในการประมาณค่าความสามารถ ของผู้สอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อระดับความสามารถของผู้สอบและอัตราการใช้ข้อสอบซ้ำแตกต่างกัน
8 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 4 ปีแรก(พ.ศ.2539-2542)
ปี พ.ศ. 2543
9 ปัญหาการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2542 จังหวัดสระบุรี
10 ปัญหาการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2542 จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2541
11 ผลของการประเมินตนเองโดยใช้แฟ้มสะสมงานที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
12 แบบวัดแววความเป็นครูกับการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท
14 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 พัฒนากรกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท
ปี พ.ศ. 2534
16 ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร ในทัศนะของครูและผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2533
17 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 การศึกษาเชิงประจักษ์ : ความถูกต้องของการกำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ ของแบบสอบอิงเกณฑ์ที่ครูสร้างเอง
ปี พ.ศ. 2531
19 ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร ในทัศนะของครูและผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2530
20 การศึกษาเชิงประจักษ์: ความถูกต้องของการกำหนดเกณฑ์ ผ่านขั้นต่ำของแบบสอบอิงเกณฑ์ที่ครูสร้างเอง
21 การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเทียบมาตราต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
22 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การกำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของการแนะแนวมิติใหม่
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท
25 พัฒนากรกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท
26 โครงการรหัส ส.ส.3.3.34 แบบวัดแววความเป็นครู กับการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์