ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิณี พัฒนจันทร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภาริณี พัฒนจันทร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน: การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อและเปลือกของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.))
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาความสัมพันธ์ของการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อ และเปลือกของหอยแมลงภู่ Perna viridis [Linn.] กับปริมาณโลหะหนักในน้ำและดินตะกอน
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
5 การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติบริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำ กับแพลงค์ตอนและผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ พื้นที่บางขุนเทียน
ปี พ.ศ. 2541
7 การประมาณค่าถ่ายทอดพันธุกรรมในอัตราการเติบโตของกุ้งกุลาดำ
8 การประมาณค่าถ่ายทอดพันธุกรรมในอัตราการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798