ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิณี ชัยประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จงกล พูนทวี 20
2 วาริน รักร่วม 17
3 วรินธร สงคศิริ 13
4 เบญจพร สุรารักษ์ 13
5 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 12
6 อรรณพ นพรัตน์ 11
7 ประทิน กุลละวณิชย์ 7
8 นันทิยา เปปะตัง 7
9 พลาวัตร พุทธรักษ์ 4
10 ฐานภา จันทร์ภิรมย์ 4
11 อุทุมพร เพ็ชร์รุ่งเรือง 4
12 ธีรวุฒิ ลาภตระกูล 4
13 ตีรณันท์ เอกสมทราเมษฐ์ 4
14 สุรพงษ์ ชูเดช 3
15 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 3
16 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 3
17 ปัญญานีย์ พราพงษ์ 3
18 Pawinee Chaiprasert 3
19 ศศิธร พุทธวงษ์ 3
20 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
21 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
22 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
23 สุวิทย์ เตีย 2
24 มรกต ตันติเจริญ 2
25 วินัย ประภากรเกียรติ 2
26 ชินพงศ์ วังใน 2
27 นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ 2
28 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
29 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
30 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
31 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
32 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
33 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
34 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
35 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
36 โสฬส สุวรรณยืน 2
37 จำนง สรพิพัฒน์ 2
38 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
39 มาลินี ลีโทชวลิต 2
40 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
41 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
42 ยศพงษ์ ลออนวล 2
43 นิรมล สุธรรมกิจ 2
44 พรพรรณ พาณิชย์นำสิน 1
45 วิกรม กตกุลไพศาล 1
46 ธนา จำปาทอง 1
47 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
48 Benjaphon Suraraksa 1
49 Kanlayanee Fusuwankaya 1
50 กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ 1
51 แสงชัย เอกประทุมชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 8
7 2551 12
8 2550 6
9 2549 1
10 2546 3
11 2544 1
12 2540 1
13 2529 1
14 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การบำบัดไฮโดรเจนซัลฟด์ทางชีวภาพด้วยวัสดุตัวกลางเม็ดขี้เถ้าแกลบ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
2 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม : การกำจัดสารอินทรีย์และสี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการป่าชายเลน เพื่อรองรับสภาวะโลกร้อน: การใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
4 อิทธิพลของปัจจัยควบคุมต่อการเกิดสารยับยั้งกลุ่ม LCFA ในถังปฏิกรณ์แบบไม่ใช้อากาศที่บำบัดน้ำเสียไขมันสูง: ผลต่อสมรรถนะและประชากรจุลินทรีย์
5 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียที่มีซัลเฟตสูง
ปี พ.ศ. 2553
6 การบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ตัวกรอง (Biofilter): ศึกษาแหล่งของจุลินทรีย์และรูปแบบของวัสดุตัวกลาง (ระยะที่ 2)
7 การบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ตัวกรอง (Biofilter) ระยะที่ 2 :
8 การบำบัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบไร้อากาศตรึงฟิลม์จุลินทรีย์ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบบึงประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2552
9 การบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ตัวกรอง(Biofilter): ศึกษาแหล่งของจุลินทรีย์และรูปแบบของวัสดุตัวกลาง
10 การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลจากแป้ง มันสำปะหลังด้วยระบบไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม
11 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
12 Treatment of modified starch wastewater with high sodium chloride (NaCl) concentration using an anaerobic hybrid reactor
13 การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์
14 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
15 การบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ตัวกรอง (Biofilter) ระยะที่ 1 :
16 การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวยริสุทธิ์กับผู้ประกอบการมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [50]
18 การศึกษาแบบจำลองจลนศาสตร์ของการย่อยสลายของเสียที่มีองค์ประกอบเซลลูโลสเป็นหลักเพื่อการผลิตมีเธน
19 ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaC1 ต่อจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)
21 การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลัง ที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
22 แนวทางในการจัดการน้ำใช้ของหน่วยโม่สกัดและแยกแป้ง ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
23 แนวทางการจัดการนำน้ำที่ผ่านการบำบัด ด้วยระบบไร้อากาศ แบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาใช้ใหม่ในโรงงาน
24 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง จากการปลูกมันสำปะหลัง และกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก
25 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
26 ศึกษาความเป็นพิษของเกลือ NaCl ต่อจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ
27 รูปแบบการเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมต่อกลุ่มจุลินทรีย์ในฟิล์มชีว เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบลูกผสม
28 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2550
29 ความเหมาะสมของการเติมไนโตรเจนเพื่อเร่งการย่อยสลายและผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง (ระยะที่ 1)
30 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการวัดกิจกรรมของจุลินทรีย์ผลิตมีเทน
31 ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic Level
32 รูปแบบการเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมต่อกลุ่มจุลินทรีย์ในฟิล์มชีวเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบลูกผสม
33 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)
34 ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic level
ปี พ.ศ. 2549
35 การส่งเสริมการเกิดฟิล์มชีวในช่วงเริ่มต้นระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
36 การพัฒนาการผลิตพลังงานในรูปก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์ที่มีของแข็งแบบหมัก 2 ขั้นตอน
37 การพัฒนาการผลิตพลังงาน ในรูปก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์ที่มีของแข็งแบบหมัก 2 ขั้นตอน
38 อิทธิพลของการไหลวนกลับของก๊าซชีวภาพ ต่อการเกิดฟิลม์ชีวบนวัสดุตัวกลางในถังปฏิกรณ์ไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมระหว่าง upflow sludge bed ร่วมกับ fixed bed ในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2540
40 การทำ Enrichment ของจุลินทรีย์ในกลุ่ม Acetoclastic Methanogen เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดอะซิติกไปเป็นก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2529
41 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และองค์ประกอบของอาหาร ระหว่างการผลิต "โคชูจาง"