ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 5
2 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 3
3 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
4 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
5 Jiruth Sriratanaban 2
6 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
7 เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ 2
8 กนกพร กันทา 2
9 ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร 1
10 ทิพย์พร สงวนทรัพย์ 1
11 Pornlert Charkaeow 1
12 นวรัตน์ มีถาวร 1
13 ชลิดา อุทัยเฉลิม 1
14 ภรเอก มนัสวานิช 1
15 วิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล 1
16 กนกวรรณ ทองมาก 1
17 นิตยา เหล่าบุญเกื้อ 1
18 Pavika Sriratanaban 1
19 Nawarat Meethavorn 1
20 Lanchasak Attayakorn 1
21 Bhorn-ake Manasvanich 1
22 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
23 รุ่งกมล โพธิสมบัติ 1
24 ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
25 วิชนันท์ยา เรืองโพธิ์ 1
26 วีระ สมบูรณ์ 1
27 สุวิมล คำน้อย 1
28 สุนทรี มาคะคำ 1
29 ชุติมา โลมรัตนานนท์ 1
30 ไม่มีข้อมูล 1
31 อรอุมา ช่วยเรือง 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
33 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
34 วรรษมน บูรณรัช 1
35 พรเลิศ ฉัตรแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2553 6
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 3
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
2 มุมมองเกี่ยวกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้ป่วยโรคร้ายแรงภายใต้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
5 พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 ความตาย ความเสี่ยง และผลกระทบต่อการตัดสินใจแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของเด็กและเยาวชน : การถอดบทเรียนจากโครงการถนนปลอดภัยจากรถซิ่ง ปี พ.ศ. 2547
7 เครือข่ายทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา: ศึกษากรณีการรับรู้และการรับมือกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของชุมชนสวนหลวง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8 ความตาย ความเสี่ยง และผลกระทบต่อการตัดสินใจแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของเด็กและเยาวชน :
9 บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการซื้อบริการสุขภาพแนวดิ่ง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
12 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2550
13 การดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544-2548
14 การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทย
15 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2549
16 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
17 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
18 ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยาและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2547
19 การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์