ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 5
2 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 4
3 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 4
4 ภรเอก มนัสวานิช 3
5 พรเลิศ ฉัตรแก้ว 3
6 เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ 2
7 กนกพร กันทา 2
8 Nawarat Meethavorn 2
9 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
10 Lanchasak Attayakorn 2
11 Jiruth Sriratanaban 2
12 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
13 นวรัตน์ มีถาวร 2
14 Pavika Sriratanaban 2
15 Bhorn-ake Manasvanich 2
16 Pornlert Charkaeow 2
17 ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร 2
18 ชลิดา อุทัยเฉลิม 2
19 ทิพย์พร สงวนทรัพย์ 2
20 ชุติมา โลมรัตนานนท์ 1
21 ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1
22 สุนทรี มาคะคำ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 รุ่งกมล โพธิสมบัติ 1
25 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
26 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
27 วรรษมน บูรณรัช 1
28 นิตยา เหล่าบุญเกื้อ 1
29 วิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล 1
30 อรอุมา ช่วยเรือง 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 กนกวรรณ ทองมาก 1
33 พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์ 1
34 วีระ สมบูรณ์ 1
35 สุวิมล คำน้อย 1
36 วิชนันท์ยา เรืองโพธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 6
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 3
9 2549 1
10 2547 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ต้นแบบร่างข้อกำหนดของการจัดบริการขั้นต่ำที่จำเป็นและแนวทางการตรวจประเมินบริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
3 มุมมองเกี่ยวกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้ป่วยโรคร้ายแรงภายใต้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
ปี พ.ศ. 2555
4 การปรับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในอุดมคติกับความเป็นจริง : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
5 บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
6 พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
7 ความตาย ความเสี่ยง และผลกระทบต่อการตัดสินใจแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของเด็กและเยาวชน : การถอดบทเรียนจากโครงการถนนปลอดภัยจากรถซิ่ง ปี พ.ศ. 2547
8 เครือข่ายทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา: ศึกษากรณีการรับรู้และการรับมือกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของชุมชนสวนหลวง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
9 ความตาย ความเสี่ยง และผลกระทบต่อการตัดสินใจแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของเด็กและเยาวชน :
10 บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณีกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต
ปี พ.ศ. 2552
11 ผลของการอาสาสมัครที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย : ศึกษากรณีกลุ่มอาสาสมัครแบบผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
12 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2550
13 การดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544-2548
14 การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทย
15 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2549
16 ทรัพย์สินทางปัญญาและสุขภาวะในบริบทโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยาและความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2547
17 การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์