ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวนา ลิกขนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
2 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
3 อัจฉรา นันทกิจ 2
4 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
5 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
6 อุบล หินเธาว์ 2
7 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
8 สมควร คล้องช้าง 2
9 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
10 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
11 ทิวาพร ผดุง 2
12 มนต์ชัย มนัสสิลา 2
13 กัลยกร โปร่งจันทึก 2
14 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
15 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
16 ศฬิษา สังวิเศษ 2
17 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
18 รัฐกร สืบคำ 2
19 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
20 ประไพ ทองระอา 2
21 บุญญาภา ศรีหาตา 2
22 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
23 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
24 นิลุบล ทวีกุล 2
25 ปรีชา กาเพ็ชร 2
26 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
27 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
28 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
29 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
30 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
31 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
32 พินิจ กัลยาศิลปิน 2
33 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
34 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
35 วาสนา วันดี 2
36 สุภาพร สุขโต 2
37 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
38 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
39 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
40 วัลลีย์ อมรพล 2
41 สมฤทัย ตันเจริญ 2
42 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
43 เหรียญทอง พานสายตา 2
44 เบญจมาศ คำสืบ 1
45 ประชา ถ้ำทอง 1
46 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
47 ประชา ถ้าทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 2