ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวดี เมธะคานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pawadee Methacanon 38
2 Poonsuk Prasertsan 6
3 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 5
4 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
5 Supalak Sattayasamitsathit 4
6 Kongkiat Kongsuwan 3
7 Chaiyaporn Pomchaitaward 3
8 ชัยพร พรหมชัยธวัช 3
9 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 3
10 ศิริพร หมาดหล้า 3
11 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 3
12 Kanyawim Kirtikara 3
13 กัญญวิมว์ กีรติกร 3
14 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 3
15 Oraphin Chaikumpollert 3
16 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 3
17 Ubolrat Weerawatsophon 3
18 อุบลรัตน์ วีระวัฒน์โสภณ 3
19 Nukul Euaphantasate 3
20 Varawut Tangpasuthadol 3
21 วรธรรม อุ่นจิตติชัย 3
22 Temsiri Wangtaveesab 3
23 เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ 3
24 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 3
25 Krisda Suchiva 2
26 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 2
27 กฤษฎา สุชีวะ 2
28 ศรัณยา จงอรุณทัพรังษี 2
29 Wongsapat Chokanaporn 2
30 Watcharee Tritrong 2
31 วัชรี ตริตรอง 2
32 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
33 นิสภา ศีตะปันย์ 2
34 Saranya Jongaroontaprangsee 2
35 Nispa Seetapan 2
36 Apichat Upaichit 2
37 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
38 Kemarajt Kemavongse 2
39 Naphaporn Chiewchan 2
40 นภาพร เชี่ยวชาญ 2
41 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
42 ปวีณา อุปนันต์ 2
43 นรรจพร เรืองไพศาล 2
44 จุรีรัตน์ ประสาร 2
45 Sakamon Devahastin 2
46 Chureerat Prahsarn 2
47 Paweena Uppanan 2
48 Voratham Oonjittichai 2
49 สุวิทย์ เอื้อโสภณ 2
50 Thanawadee Leejarkpai 2
51 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
52 Vittaya Punsuvon 2
53 Malinee Prasitsilp 2
54 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
55 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
56 Suvit Ausopron 1
57 สิรินาถ เดชพรหม 1
58 Sirinart Detchprohm 1
59 พล พลเสน 1
60 สิริพร โตนดแก้ว 1
61 อัญชลิยา ธงศรี 1
62 วนิดา จันทร์วิกูล 1
63 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
64 Boonlom Thavornyutikarn 1
65 Waranit Pongjaruvat 1
66 Chaiwut Gamonpilas 1
67 Wanida Janvikul 1
68 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
69 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
70 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
71 Nutthawee Thamjedsada 1
72 Anchaliya Tongsri 1
73 Jantra Ngamviriyawongchai 1
74 Woratham Oonjittichai 1
75 จันทรา งามวิริยะวงศ์ชัย 1
76 Suppasil Maneerat 1
77 P. Lekpittaya 1
78 Nanjaporn Roungpaisan 1
79 ธิดารัตน์ มากมูล 1
80 Thidarat Makmoon 1
81 M. Thainthongdee 1
82 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
83 Junya Pattaraarchachai 1
84 Thanawit Pothsree 1
85 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
86 Wonnop Visessanguan 1
87 Paweena Dikit 1
88 Paveena Prachayawasin 1
89 Suvit Uasopon 1
90 ปาวีณา ปรัชญาวศิน 1
91 Proyphon Lertwanawatana 1
92 ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา 1
93 Aran H-Kittikun 1
94 Nanjaporn Sumransin 1
95 D.T. Bergado 1
96 Siriporn Tanodekaew 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 6
7 2547 5
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Statistical optimization for simutaneous production of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol using crude glycerol by newly bacterial isolate
2 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
3 การดัดแปรแผ่นใยแบบถักสานที่มีอายุการใช้งานจำกัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานควบคุมการกัดเซาะและงานเสริมกำลังให้แก่ดิน
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 Optimum Conditions for Selective Separation of Kraft Lignin
6 Characterization of an unexpected bioemulsifier from spent yeast obtained from Thai traditional liquor distillation
7 Properties and potentail application of the selected natural fibers as limited life geotextiles
ปี พ.ศ. 2551
8 เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
9 การแยก คัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
10 Poly-beta-hydroxyalkanoate production by halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7
11 พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว
12 Moisture sorptions characteristic and their relative properties of thermoplastic starch/linear low density polyethylene films for food packaging
ปี พ.ศ. 2550
13 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
14 แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุจากธรรมชาติ
15 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
16 Hydration properties of dietary fiber powder from cabbage by-products
17 Effects of Drying Temperature and Particle Size on Hydration Properties of Dietary Fiber Powder from Lime and Cabbage By-products
18 Effect of co-substrate on production of poly-b-hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter sphaeroides U7 cultivated under
ปี พ.ศ. 2549
19 กาวลิกนิน-ไคโตซาน: กาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20 แม่แบบชั่วคราวจากไคโตซานที่เชื่อมขวางได้ด้วยแสงสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
21 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
22 Isolation and Selection of Microorganism enable to produce 1,3-Propanediol from Glycerol residues of Biodiesel Production
ปี พ.ศ. 2548
23 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
24 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
25 Bioactive fungi-derived exopolysaccharides and their potential as wound dressing material
26 สมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดผลิตจากกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
27 UV- Crosslinkable Chitosan Scaffold for Tissue Engineering
28 Structural elucidation of bioactive fungi-derived polymers
ปี พ.ศ. 2547
29 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
30 Factors influencing pore formation in chitosan temporary scaffolds
31 Fractionation of Thai Rice Straw by Steam Explosion
32 Characterization of biocompatible fungi-derived polymers that induce IL-8 production
33 Structural elucidation of hemicelluloses from Vetiver grass
ปี พ.ศ. 2546
34 การสกัดแยกและวิเคราะห์เฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก
35 Isolation and structural characterisation of hemicelluloses extracted from Vetiver grass; II: Optimum condition for extraction
36 Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution
ปี พ.ศ. 2545
37 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
38 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน