ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวดี อังค์วัฒนะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pavadee Aungkavattana 24
2 Khanthima Hemra 8
3 Duangduen Atong 8
4 ดวงเดือน อาจองค์ 7
5 ณีรนุช ควรเชิดชู 6
6 สันติ กุลประทีปัญญา 6
7 Thirasak Rirksomboon 6
8 Sujitra Wongkasemjit 6
9 Santi Kulprathipanja 6
10 กันทิมา เหมรา 6
11 ธีระศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ 4
12 Neetanut Kuanchertchoo 4
13 สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 4
14 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 3
15 สุทิน คูหาเรืองรอง 3
16 Sumittra Charojrochkul 3
17 A.J. Moulson 2
18 เอ เจ มูลสัน 2
19 Patthamaporn Timakul 2
20 สมนึก ศิริสุนทร 2
21 Neeranut Kuanchertchoo 2
22 ปัตมาภรณ์ ธิมากุล 2
23 Somnuk Sirisoonthorn 2
24 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 2
25 Dacho Kunnakorn 2
26 จารุวัตร เจริญสุข 2
27 สมประสงค์ ศรีชัย 2
28 Sutin Kuharuangrong 2
29 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
30 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
31 Werachet Khan-ngern 1
32 Patarawan Kahawong 1
33 Jaruwat Charoensuk 1
34 สุจาริณี สินไชย 1
35 นวดล เหล่าศิริพจน์ 1
36 Suttichai Assabumrungrat 1
37 Somprasong Srichai 1
38 Aree Thanaboonsombut 1
39 สุนทร แทนสูงเนิน 1
40 โกวิท เลิศวิทยานนท์ 1
41 Soontorn Tansungnoen 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 วราคม เนิดน้อย 1
44 อารี ธนบุญสมบัติ 1
45 พิศิษฐ์ เกษี 1
46 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
47 สุดา วรรณกิตติ 1
48 Charusporn Mongkolkachit 1
49 จรัสพร มงคลขจิต 1
50 Aree Thanaboonsombut (Herabut) 1
51 Supatra Jinawath 1
52 R. Suwanpreedee 1
53 Suda Wanakitti 1
54 ดรุณี วัฒนศิริเวช 1
55 จิรัชญา อายะวรรณา 1
56 เดโช คุณากร 1
57 Suthee Wattanasiriwech 1
58 Darunee Wattanasiriwech 1
59 สุธี วัฒนศิริเวช 1
60 Jiratchaya Ayawanna 1
61 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 8
7 2548 1
8 2547 4
9 2544 1
10 2543 2
11 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์
ปี พ.ศ. 2553
2 Investigation of Extruded Porous Alumina for High Temperature Construction
ปี พ.ศ. 2552
3 Effects of cobalt metal addition on sintering and ionic conductivity of Sm(Y)-doped ceria solid electrolyte for SOFC
4 Oriented NaA Zeolite membrane Formation and Performance using Seeding and Electrophoretic Techniques
ปี พ.ศ. 2551
5 Fabrication of Electrolyte Materials for Solid Oxide Fuel Cells by Tape-casting
6 Synthesis of NaA Zeolite Membrane: Comparative Study of Microwave, Autoclave, and Electrophoretic Techniques
ปี พ.ศ. 2550
7 Mechanism of NaA Zeolite Nanocrystal Formation Via Sol-Gel Process and Microwave Technique: Comparison between Direct and Indirect Synthesis
8 Preparation of Micro-Porous Alumina Sheet Support for Ceramic Membrane by Extrusion
9 Effects of synthesis parameters on zeolite membrane formation and performance by microwave technique
ปี พ.ศ. 2549
10 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
11 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
12 Development of Ceramic Membrane for Micro- and Ultra-filtration and Zeolite Membrane for Ethanol Separation Part 1: Preparation of Alumina support and Alumina Membrane for Micro-Filtration
13 Transparent Submicrometer Grains Alumina Formed by Gel Casting using Agar as Gelling Additives
14 Progress in SOFC Materials Development at MTEC
15 Feasibility Study on the Forming of Alumina Beads by Agar Gel Casting
16 Preparation of thin NaA zeolite membrane at low temperature
17 Preparation of uniform and nano-sized NaA zeolite using silatrane and alumatrane precursors
ปี พ.ศ. 2548
18 Latest hydrogen, fuel cell applications and opportunities
ปี พ.ศ. 2547
19 บังเอิญ...ได้ดี
20 Fuel Cell Research Status in Thailand
21 Effect of Co and Fe addition on the properties of lanthanum strontium manganite
22 เบญจรงค์ไทย ใครว่า 5 สี?
ปี พ.ศ. 2544
23 การพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
25 การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2542
26 การสังเคราะห์ผงเซรามิกส์และฟิล์มบางเซรามิกส์โดยวิธีโซลเจล