ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภารดี ถนอมใจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ 8
2 วรนุช เกิดสินธ์ชัย 8
3 นงพงา คุณจักร 7
4 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 6
5 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 4
6 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 4
7 ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ 3
8 วรพจน์ สุนทรสุข 3
9 ศศิธร อำนาจรุ่งตระกูล 3
10 วิทวัส มิ่งวาณิช 2
11 ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ 2
12 วรรณพ วิเศษสงวน 2
13 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
14 พิชญา โสวิชากรติกุล 2
15 อัญชริดา อัครจรัลญา 2
16 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
17 ภัณฑิรา เกตุแก้ว 2
18 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 2
19 สุรพงษ์ พินิจกลาง 2
20 สุรเชษฐ์ ชุติมา 2
21 วีระชัย แก่นทรัพย์ 2
22 ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 1
23 กนก รัตนะกนกชัย 1
24 พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 1
25 วรรณภรณ์ ทองจันทร์ 1
26 วิทวัส มิ่งวานิช 1
27 วชิระ แท่นทรัพย์ 1
28 สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 1
29 ศศิรินทร์ แก้วมาลัยทิพย์ 1
30 องอาจ สินสมบูรณ์ 1
31 กาญจนา การะเวก 1
32 ปณิตา ถนอมวงษ์ 1
33 ศิริมงคล ตอบงาม 1
34 ภัทรวดี ทนุผล 1
35 ฐิติมา สุปริยศิลป์ 1
36 Sirimongkol Tobngam 1
37 จุฑารัตน์ ทะวาแสน 1
38 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 7
5 2552 5
6 2551 9
7 2550 3
8 2548 4
9 2547 5
10 2546 2
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาองค์ความรู้การสังคายนาตำราการแพทย์แผนไทยด้านตำราหัตถศาสตร์ศิลาจารึกวัดโพธิ์
ปี พ.ศ. 2556
2 Epidemiology and quantitative microbial risk assessment of Campylobacter in broiler chicken production chain in Thailand (Participate in experimental design; perform bacterial isolation and identification; participate in data analysis and manuscript prepa
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำตาลร่วมกับการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหา Campylobacter spp. ในไก่ก่อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปโดยใช้อนุภาคฟลูออเรสเซนท์ซิลิกานาโน
ปี พ.ศ. 2553
5 การกระจายตัวและความไวของกระบวนการแปรรูปไก่ต่อการปนเปื้อนเชื้อ L. monocytogenes ที่วิเคราะห์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน ALOA และ P76GXP ที่พัฒนาขึ้น
6 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcus aureusในอาหาร
7 แผนงานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
8 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ;การประเมินศักยภาพวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เพื่อใช้ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส(การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส)
9 โครงการ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจปลาปักเป้า จากประกาศ สธ. 264/2545
10 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
11 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตด้วยสารสกัดเมมเบรนและการปรับกรด
ปี พ.ศ. 2552
12 การลดเชื้อ Campylobacter jejuni/coli ในไก่ด้วยระบบโอโซน
13 แผนงานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
14 แผนงานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส : โครงการย่อยที่ 1 การประเมินศักยภาพวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เพื่อใช้ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
15 โครงการ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจปลาปักเป้า จากประกาศ สธ. 264/2545
16 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจปลาปักเป้าจากประกาศ สธ. 264/2545
18 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcs aureus ในอาหาร
19 ประสิทธิภาพของน้ำโอโซน ความร้อน และสารเคมีในการลดเชื้อปนเปื้อนของพริกขี้หนูสด
20 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcus aureusในอาหาร
21 การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ ด้วยระบบโอโซน :
22 การลดเชื้อ Campylobactor spp. ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
23 การเตรียมและศึกษาสมบัติของอนุภาคนาโน เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา
24 นวัตกรรมการผลิตแหนมปลอดไนไตรท์
25 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว สำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcs aureus ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาความไวของกระบวนการผลิตไก่ต้มสุกต่อการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter jejuni
27 การพัฒนาวิธี Immunomagnetic Separation สำหรับการตรวจหา Salmonella ที่พบมากในประเทศไทย
28 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้านเพื่อลดสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักไทย
ปี พ.ศ. 2548
29 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้านเพื่อลดสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักไทย
30 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ ในการผลิตไข่เยี่ยวม้าสูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
31 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว
32 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้าน เพื่อลดสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักไทย
ปี พ.ศ. 2547
33 การพัฒนาวิธี Immunomagnetic Separation สำหรับการตรวจหา Salmonella ที่พบมากในประเทศไทย
34 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว
35 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้า สูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
36 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้า สูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
37 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2546
38 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ ในการผลิตไข่เยี่ยวม้าสูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
39 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส