ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภารดี ถนอมใจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรนุช เกิดสินธ์ชัย 8
2 จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ 8
3 นงพงา คุณจักร 7
4 จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร 6
5 วรทัศน์ อินทรัคคัมพร 4
6 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 4
7 ศศิธร อำนาจรุ่งตระกูล 3
8 ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ 3
9 วรพจน์ สุนทรสุข 3
10 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 2
11 วีระชัย แก่นทรัพย์ 2
12 ภัณฑิรา เกตุแก้ว 2
13 พิชญา โสวิชากรติกุล 2
14 สุรพงษ์ พินิจกลาง 2
15 สุรเชษฐ์ ชุติมา 2
16 วิทวัส มิ่งวาณิช 2
17 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 2
18 อัญชริดา อัครจรัลญา 2
19 ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ 2
20 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
21 วรรณพ วิเศษสงวน 2
22 ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 1
23 กนก รัตนะกนกชัย 1
24 พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 1
25 วรรณภรณ์ ทองจันทร์ 1
26 วิทวัส มิ่งวานิช 1
27 วชิระ แท่นทรัพย์ 1
28 สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล 1
29 ศศิรินทร์ แก้วมาลัยทิพย์ 1
30 องอาจ สินสมบูรณ์ 1
31 กาญจนา การะเวก 1
32 ปณิตา ถนอมวงษ์ 1
33 ศิริมงคล ตอบงาม 1
34 ภัทรวดี ทนุผล 1
35 ฐิติมา สุปริยศิลป์ 1
36 Sirimongkol Tobngam 1
37 จุฑารัตน์ ทะวาแสน 1
38 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 8
7 2550 1
8 2548 1
9 2547 4
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาองค์ความรู้การสังคายนาตำราการแพทย์แผนไทยด้านตำราหัตถศาสตร์ศิลาจารึกวัดโพธิ์
ปี พ.ศ. 2556
2 Epidemiology and quantitative microbial risk assessment of Campylobacter in broiler chicken production chain in Thailand (Participate in experimental design; perform bacterial isolation and identification; participate in data analysis and manuscript prepa
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการแปรรูปเป็นน้ำตาลร่วมกับการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ผสม
4 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหา Campylobacter spp. ในไก่ก่อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปโดยใช้อนุภาคฟลูออเรสเซนท์ซิลิกานาโน
ปี พ.ศ. 2553
5 การกระจายตัวและความไวของกระบวนการแปรรูปไก่ต่อการปนเปื้อนเชื้อ L. monocytogenes ที่วิเคราะห์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน ALOA และ P76GXP ที่พัฒนาขึ้น
6 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
7 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตด้วยสารสกัดเมมเบรนและการปรับกรด
ปี พ.ศ. 2552
8 การลดเชื้อ Campylobacter jejuni/coli ในไก่ด้วยระบบโอโซน
9 การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจปลาปักเป้าจากประกาศ สธ. 264/2545
11 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcs aureus ในอาหาร
12 ประสิทธิภาพของน้ำโอโซน ความร้อน และสารเคมีในการลดเชื้อปนเปื้อนของพริกขี้หนูสด
13 การลดเชื้อ Listeria monocytogenes ในสายการผลิตเนื้อไก่ ด้วยระบบโอโซน :
14 การลดเชื้อ Campylobactor spp. ในสายการผลิตเนื้อไก่ด้วยระบบโอโซน
15 การเตรียมและศึกษาสมบัติของอนุภาคนาโน เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา
16 นวัตกรรมการผลิตแหนมปลอดไนไตรท์
17 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว สำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcs aureus ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาความไวของกระบวนการผลิตไก่ต้มสุกต่อการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter jejuni
ปี พ.ศ. 2548
19 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เอมีนออกซิเดสจากพืชพื้นบ้าน เพื่อลดสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักไทย
ปี พ.ศ. 2547
20 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว
21 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้า สูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
22 การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้า สูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน
23 การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว