ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
4 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
5 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 วิไล ชินธเนศ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 ธวัชชัย สันติสุข 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 อุทัย บุญประเสริฐ 1
22 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 ไววิทย์ พุทธารี 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 สิริพร สิวราวุฒิ 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Garnpimol C. Ritthidej 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 Sompol Sanguanrungsirikul 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
58 Jaitip Paiboon 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 ศิริชัย ศิริกายะ 1
63 Boonchai Sangpetngam 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 Wilai Anomasiri 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 กาญจนา แก้วเทพ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Yeshey Penjor 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 กำจัด มงคลกุล 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 สุมิตรา พูลทอง 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 วิมล เหมะจันทร 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 สุมา เมืองใย 1
111 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
112 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
113 Chayaporn Supachartwong 1
114 สิทธิพร แอกทอง 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 Kasidit Nootong 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
144 Pantharee Boonsatorn 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
147 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 Acom Sornsute 1
150 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1