ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
2 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
3 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
4 Kasidit Nootong 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Acom Sornsute 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 Yeshey Penjor 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 วินัย งามแสง 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 สมพร พรมดี 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 Thada Jirajaras 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 สุมา เมืองใย 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 Boonchai Sangpetngam 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 Chakkaphan Sutthirat 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Panee Boonthavi 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1