ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
2 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
4 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
5 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
6 Kittisak Likhitwitayawuid 1
7 Jaitip Paiboon 1
8 Wilai Anomasiri 1
9 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
10 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 วัฒนชัย สมิทธากร 1
13 Panee Boonthavi 1
14 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
15 มยุรี ตันติสิระ 1
16 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Supa Chantharasakul 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 Garnpimol C. Ritthidej 1
21 Sumphan Wongseripipatana 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
24 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
25 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
26 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
29 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
30 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
31 Boonchai Sangpetngam 1
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
38 Chalermpol Leevailoj 1
39 Vanida Chantarateptawan 1
40 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 กำจัด มงคลกุล 1
44 ๋Janes, Gavin W. 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
47 ชอุ่ม มลิลา 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 Yeshey Penjor 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 วินัย งามแสง 1
52 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
53 Chonticha Srisawang 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 นภสร โกวรรธนะกุล 1
56 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
57 Phanphen Wattanaarsakit 1
58 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
59 พรรณี กาญจนพลู 1
60 Kitpramuk Tantayaporn 1
61 Naiyana Chaiyabutr 1
62 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
63 Ampa Luiengpirom 1
64 Sompol Sanguanrungsirikul 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 Puttipongse Varavudhi 1
68 ละอองทิพย์ เหมะ 1
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
70 สุมา เมืองใย 1
71 Chakkaphan Sutthirat 1
72 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
73 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
74 วิมล เหมะจันทร 1
75 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
76 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 กระมล ทองธรรมชาติ 1
82 ศุกันยา ห้วยผัด 1
83 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
84 Pantharee Boonsatorn 1
85 สมชัย วัฒนการุณ 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 สุวดี ยาป่าคาย 1
88 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
89 กมลชนก ยวดยง 1
90 อวย เกตุสิงห์ 1
91 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
92 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
93 Suchin Arunsawatwong 1
94 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
97 สิทธิพร แอกทอง 1
98 Anawatch Mitpratan 1
99 Kasidit Nootong 1
100 Chayaporn Supachartwong 1
101 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 Jittima Chatchawansaisin 1
104 Waraporn Siriterm 1
105 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
106 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
107 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
108 Acom Sornsute 1
109 Chariya Uiyyasathian 1
110 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
111 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
112 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
113 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
114 ประธาน ดาบเพชร 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 วัลลภ แย้มเหมือน 1
122 สำเริง แย้มโสภี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 วิไล ชินธเนศ 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
129 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
130 คัคนางค์ มณีศรี 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
132 สมพร พรมดี 1
133 สิริพร สิวราวุฒิ 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Varunee Padmasankh 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 Walaisiri Muangsiri 1
138 เอกชัย อดุลยธรรม 1
139 Thada Jirajaras 1
140 Rajalida Lipikorn 1
141 ไววิทย์ พุทธารี 1
142 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
143 วาสนา เสียงดัง 1
144 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
145 สายฝน ควรผดุง 1
146 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
147 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
148 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
149 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1