ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
2 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
4 สุมา เมืองใย 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 พรรณี กาญจนพลู 1
7 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 รุ่งราวี ทองกันยา 1
16 กำจัด มงคลกุล 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
23 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 Supa Chantharasakul 1
28 Panee Boonthavi 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Yeshey Penjor 1
35 Ampa Luiengpirom 1
36 Sompol Sanguanrungsirikul 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 Acom Sornsute 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 Pantharee Boonsatorn 1
50 สมชัย วัฒนการุณ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 สุวดี ยาป่าคาย 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
59 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
60 วินัย งามแสง 1
61 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
62 Chonticha Srisawang 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 Phanphen Wattanaarsakit 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
86 สมพร พรมดี 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
134 วิไล ชินธเนศ 1
135 อุทัย บุญประเสริฐ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1