ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
2 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
5 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 วิไล ชินธเนศ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 อุทัย บุญประเสริฐ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 คัคนางค์ มณีศรี 1
23 สมพร พรมดี 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 วัลลภ แย้มเหมือน 1
26 สิริพร สิวราวุฒิ 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
34 Chalermpol Leevailoj 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
38 ธวัชชัย สันติสุข 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
40 Srilert Chotpantarat 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 Sompol Sanguanrungsirikul 1
51 Puttipongse Varavudhi 1
52 ละอองทิพย์ เหมะ 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 Naiyana Chaiyabutr 1
56 Ampa Luiengpirom 1
57 Kitpramuk Tantayaporn 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 Panee Boonthavi 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
67 Wilai Anomasiri 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 Kittisak Likhitwitayawuid 1
70 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 Jaitip Paiboon 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 วินัย งามแสง 1
82 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
83 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 Jittima Chatchawansaisin 1
87 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
91 Kasidit Nootong 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 สิทธิพร แอกทอง 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 Yeshey Penjor 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 Chakkaphan Sutthirat 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
104 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 รุ่งราวี ทองกันยา 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 ๋Janes, Gavin W. 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 ประคอง ชอบเสียง 1
113 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
114 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Thada Jirajaras 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 ไววิทย์ พุทธารี 1
126 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 Varunee Padmasankh 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 Suchin Arunsawatwong 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
136 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
137 Acom Sornsute 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1