ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณุ บูรณจารุกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
2 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 การประยุกต์ใช้เครื่องมือแฮปติคส์ในการพัฒนากระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างอุตสาหกรรมสองขนาด ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่คิวเอและเอสเอ็มอี
ปี พ.ศ. 2552
8 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ
9 การสร้างระบบเครือข่ายผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
10 การจัดทำระบบการจัดการคุณภาพร่วมกับกระบวนการผลิตที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
ปี พ.ศ. 2539
11 ผลของภาระความร้อนที่มีต่อความล้าในการทำงาน
12 ผลของภาระความร้อนที่มีต่อความล้าในการทำงาน
13 ผลของภาระความร้อนที่มีต่อความล้าในการทำงาน