ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณี ฤทธิ์มาก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยรุปแบบร่วมมือ แบบปริศนาความคิด Jigsaw
3 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมของนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยรุปแบบร่วมมือ แบบปริศนาความคิด Jigsaw
ปี พ.ศ. 2550
5 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
6 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
7 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
8 กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
9 การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน กรณีจังหวัดขอนแก่น