ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณี ทองพำนัก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเทือง ดอนสมไพร 12
2 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 10
3 วุฒิชัย ทองดอนแอ 8
4 กาญจน์ จันทร์ลอย 6
5 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ 6
6 ไพร มัทธวรัตน์ 5
7 สมนึก พรมแดง 5
8 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 4
9 รัตนา สุวรรณเลิศ 4
10 สนธิชัย จันทร์เปรม 3
11 รงรอง หอมหวล 2
12 อตินุช แซ่จิว 2
13 เจริญ ขุนพรม 2
14 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
15 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 2
16 บุญฤทธิ์ สายัมพล 2
17 นันทนา ชื่นอิ่ม 2
18 สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 2
19 ญาณี มั่นอ้น 2
20 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 2
21 สุนันทา จันทกูล 2
22 งามชื่น รัตนดิลก 2
23 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 2
24 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
25 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
26 วิภาวรรณ อัครพัฒน์ 2
27 สมโภชน์ ทับเจริญ 2
28 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 2
29 ปุณยวีร์ เดชครอง 2
30 กณิษฐา สังคะหะ 2
31 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
32 ศิริพร วิหคโต 1
33 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
34 ชวลิต ฮงประยูร 1
35 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
36 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
37 กวิศร์ วานิชกุล 1
38 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
39 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
40 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
41 นพพล เกตุประสาท 1
42 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
43 นายเทพราช รังสิต 1
44 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
45 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
46 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
47 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 1
3 2548 2
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 3
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกพืชน้ำมัน rapeseed(Brassica napus)
2 โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด
3 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
5 การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ
6 ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ
ปี พ.ศ. 2547
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรต่อคุณภาพและผลผลิตพืช
9 การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2545
10 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
11 การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก
12 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย