ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณี ทองพำนัก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประเทือง ดอนสมไพร 12
2 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 10
3 วุฒิชัย ทองดอนแอ 8
4 กาญจน์ จันทร์ลอย 6
5 อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ 6
6 ไพร มัทธวรัตน์ 5
7 สมนึก พรมแดง 5
8 รัตนา สุวรรณเลิศ 4
9 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 4
10 สนธิชัย จันทร์เปรม 3
11 สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 2
12 บุญฤทธิ์ สายัมพล 2
13 นันทนา ชื่นอิ่ม 2
14 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 2
15 วิภาวรรณ อัครพัฒน์ 2
16 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 2
17 สุนันทา จันทกูล 2
18 งามชื่น รัตนดิลก 2
19 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 2
20 ญาณี มั่นอ้น 2
21 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
22 สมโภชน์ ทับเจริญ 2
23 กณิษฐา สังคะหะ 2
24 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 2
25 รงรอง หอมหวล 2
26 ปุณยวีร์ เดชครอง 2
27 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
28 เจริญ ขุนพรม 2
29 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 2
30 อตินุช แซ่จิว 2
31 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
32 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
33 กวิศร์ วานิชกุล 1
34 นพพล เกตุประสาท 1
35 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
36 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
37 นายเทพราช รังสิต 1
38 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
39 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
40 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
41 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
42 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
43 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
44 ศิริพร วิหคโต 1
45 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
46 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
47 ชวลิต ฮงประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 1
3 2548 2
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 3
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกพืชน้ำมัน rapeseed(Brassica napus)
2 โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด
3 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
5 การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ
6 ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ
ปี พ.ศ. 2547
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรต่อคุณภาพและผลผลิตพืช
9 การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2545
10 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
11 การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก
12 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย