ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาคภูมิ เขียวละหม้าย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
2 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
3 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
4 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
5 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
6 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
7 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
8 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
9 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
10 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
11 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
12 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
13 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
14 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
15 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
16 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
17 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
18 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
19 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
20 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
21 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
22 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
23 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
24 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
25 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
26 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
27 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
28 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
29 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
30 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
31 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
32 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
33 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
34 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
35 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
36 - 47
37 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
38 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
39 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
40 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
41 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
42 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
43 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
44 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
45 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
46 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
47 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 6
48 อังกูรา สุโภคเวช 5
49 สุรพล อิสรไกรศีล 3
50 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 3
51 ศิริกุล มะโนจันทร์ 3
52 Yaowalak U-pratya 2
53 Pakpoom Kheolamai 2
54 Surapol Issaragrisil 2
55 Sirikul Manochantr 2
56 ศิริกุล มะโนจันทร์ 2
57 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 2
58 นิพนธ์ พวงวรินทร์ 1
59 ผศ.นพ.ภาคภูมิ เขียวละม้าย - 1
60 Pairath Tapanadechopone 1
61 ธัญวรัตน์ สันต์วรนารถ 1
62 Worachat churdchomjan 1
63 จิตรลดา เพชรฟอง 1
64 มินชญา ชโยสัมฤทธิ์ 1
65 ศักดิ์ชัย สุดชะดา 1
66 หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 1
67 เมธิจิต วัฒนพานิช 1
68 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล 1
69 Chairat Tantrawatpan 1
70 อังกูรา สุโภคเวช 1
71 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 1
72 เสริมเกียรติ ทานุชิต 1
73 Charoenchai Chiamchanya 1
74 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
75 สุรพล อิสรไกรศีล 1
76 Aungkura Supokawej 1
77 Chirat Tantrawatpan 1
78 Sermkieat Tanucchit 1
79 วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 2
3 1086 47
4 543 5