ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสสร ลิมานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสสร สิมานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี นกยูงทอง 10
2 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
4 นพวรรณ จงวัฒนา 6
5 วิภา ด่านธำรงกูล 6
6 วิชัย โปษยะจินดา 6
7 เกื้อ วงศ์บุญสิน 2
8 Griensven, Godfried J.P van 2
9 ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
11 อรทัย หรูเจริญพรพานิช 2
12 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 2
13 มณีรัตน์ ผลิพัฒน์ 2
14 เนตรนภิศ นาควัชระ 2
15 ปิยะพร ทาคำถา 1
16 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
17 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
18 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
19 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
20 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
21 อรุณ บุญศิริ 1
22 จงจิตต์ ใจยอด 1
23 มนตรี ขันไชย 1
24 มณฑกานต์ ขันไชย 1
25 อัมราวดี อินทะกนก 1
26 วราภรณ์ บุญศิริ 1
27 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
28 นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก 1
29 กิตติพงศ์ พลเสน 1
30 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
31 มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ 1
32 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
33 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
34 อรพินท์ บุนนาค 1
35 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
36 อุทิศ เชาวลิต 1
37 สมชาย ดุรงค์เดช 1
38 นันทนา ปรีดาสุวรรณ 1
39 เนาวรัตน์ สุนทรัช 1
40 ชุติภา วระวิบุล 1
41 นวลตา วันเพ็ญ 1
42 ศรีสว่าง มุกต์ธนะอนันต์ 1
43 ปริญญา เพ็ชรจรัส 1
44 เสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ 1
45 เยาวภา เวคะวากยานนท์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
47 พรทิพย์ ศรีวัชรินทร์ 1
48 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
49 อนุวัฒน์ วัชรประภา 1
50 วัลภา ตั้งวชิรา 1
51 Patsorn Limanon 1
52 ณัฐญา ศรีพานิช 1
53 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
54 John Knodel 1
55 วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 1
56 ณัฏฐพัชร สโรบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2550 5
4 2549 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 1
9 2543 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 4
15 2537 1
16 2536 2
17 2535 2
18 2534 2
19 2532 1
20 2529 3
21 2528 1
22 2527 1
23 2521 3
24 2516 1
25 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
2 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลการกำกับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 113
5 บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทย
6 การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
7 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครัวเรือน
8 บทบาทการดำเนินงานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระเพื่อคนพิการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
9 ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ
ปี พ.ศ. 2548
11 ฤา ... ชีวิตแต่งงานกำลังหมดความหมาย? สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในเอเชีย
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
13 เอดส์ : ข้อควรพิจารณาด้านการป้องกันการรักษาและการดูแล
ปี พ.ศ. 2546
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2544
15 สี่ทศวรรษ-แผนพัฒนาชาติ กับสามทศวรรษ-นโยบายประชากร : สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร?
ปี พ.ศ. 2543
16 ประชากรหกพันล้านคนกับอนาคตโลก
17 ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย
ปี พ.ศ. 2542
18 ความตั้งใจที่จะใช้การคุมกำเนิดของสตรีโสดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2541
19 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
20 วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2539
21 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
22 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของสตรีขายบริการทางเพศ : กรณีศึกษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 5 นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2538
23 การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม
24 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
25 การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
26 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2537
27 การศึกษาผลกระทบของอายุแรกสมรสกับแบบแผนการคุมกำเนิด ต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2536
28 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
29 แบบแผนการทำงานของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร์
31 การเลือกใช้สถานบริการสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2534
32 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
33 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผู้ป่วยแท้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2532
34 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523
ปี พ.ศ. 2529
35 การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัย
36 การใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรกับจำนวนบุตรที่ต้องการของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรในชนบทของประเทศไทย
37 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของสตรี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2528
38 สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527
39 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับประชากรศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
40 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้
41 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนชาย ที่มีต่อการเลือกอาชีพของคนหนุ่มสาว ในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
42 ทัศนคติเกี่ยวกับการสมรสของนักศึกษาโรงเรียนสารพัดช่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2516
43 การเปรียบเทียบทัศนคติของบิดามารดาในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีต่อการเลือกคู่และการตั้งครัวเรือนภายหลังการสมรสของบุตร