ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสสร ลิมานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสสร สิมานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี นกยูงทอง 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 7
4 นพวรรณ จงวัฒนา 6
5 วิภา ด่านธำรงกูล 6
6 วิชัย โปษยะจินดา 6
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
8 เกื้อ วงศ์บุญสิน 2
9 อรทัย หรูเจริญพรพานิช 2
10 ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ 2
11 เนตรนภิศ นาควัชระ 2
12 Griensven, Godfried J.P van 2
13 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 2
14 มณีรัตน์ ผลิพัฒน์ 2
15 เนาวรัตน์ สุนทรัช 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
17 นันทนา ปรีดาสุวรรณ 1
18 ชุติภา วระวิบุล 1
19 ศรีสว่าง มุกต์ธนะอนันต์ 1
20 พรทิพย์ ศรีวัชรินทร์ 1
21 เสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ 1
22 เยาวภา เวคะวากยานนท์ 1
23 นวลตา วันเพ็ญ 1
24 สมชาย ดุรงค์เดช 1
25 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
26 ปริญญา เพ็ชรจรัส 1
27 อนุวัฒน์ วัชรประภา 1
28 วัลภา ตั้งวชิรา 1
29 ณัฏฐพัชร สโรบล 1
30 Patsorn Limanon 1
31 ณัฐญา ศรีพานิช 1
32 John Knodel 1
33 อุทิศ เชาวลิต 1
34 วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 1
35 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
36 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
37 มณฑกานต์ ขันไชย 1
38 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
39 ปิยะพร ทาคำถา 1
40 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
41 มนตรี ขันไชย 1
42 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
43 วราภรณ์ บุญศิริ 1
44 อรุณ บุญศิริ 1
45 จงจิตต์ ใจยอด 1
46 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
47 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
48 อัมราวดี อินทะกนก 1
49 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
50 นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก 1
51 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
52 มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ 1
53 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
54 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
55 อรพินท์ บุนนาค 1
56 กิตติพงศ์ พลเสน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 5
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 2
13 2538 4
14 2537 1
15 2536 2
16 2535 2
17 2534 2
18 2532 1
19 2529 3
20 2528 1
21 2527 1
22 2521 3
23 2516 1
24 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
2 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 113
4 บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทย
5 การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
6 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครัวเรือน
7 บทบาทการดำเนินงานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระเพื่อคนพิการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
8 ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ
ปี พ.ศ. 2548
10 ฤา ... ชีวิตแต่งงานกำลังหมดความหมาย? สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในเอเชีย
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
12 เอดส์ : ข้อควรพิจารณาด้านการป้องกันการรักษาและการดูแล
ปี พ.ศ. 2546
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2544
14 สี่ทศวรรษ-แผนพัฒนาชาติ กับสามทศวรรษ-นโยบายประชากร : สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร?
ปี พ.ศ. 2543
15 ประชากรหกพันล้านคนกับอนาคตโลก
ปี พ.ศ. 2542
16 ความตั้งใจที่จะใช้การคุมกำเนิดของสตรีโสดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2541
17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
18 วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2539
19 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
20 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของสตรีขายบริการทางเพศ : กรณีศึกษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 5 นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2538
21 การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม
22 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
23 การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
24 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2537
25 การศึกษาผลกระทบของอายุแรกสมรสกับแบบแผนการคุมกำเนิด ต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2536
26 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
27 แบบแผนการทำงานของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร์
29 การเลือกใช้สถานบริการสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2534
30 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
31 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผู้ป่วยแท้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2532
32 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523
ปี พ.ศ. 2529
33 การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัย
34 การใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรกับจำนวนบุตรที่ต้องการของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรในชนบทของประเทศไทย
35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของสตรี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2528
36 สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527
37 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับประชากรศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
38 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้
39 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนชาย ที่มีต่อการเลือกอาชีพของคนหนุ่มสาว ในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
40 ทัศนคติเกี่ยวกับการสมรสของนักศึกษาโรงเรียนสารพัดช่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2516
41 การเปรียบเทียบทัศนคติของบิดามารดาในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีต่อการเลือกคู่และการตั้งครัวเรือนภายหลังการสมรสของบุตร