ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสสร ลิมานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสสร สิมานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี นกยูงทอง 10
2 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
4 วิภา ด่านธำรงกูล 6
5 วิชัย โปษยะจินดา 6
6 นพวรรณ จงวัฒนา 6
7 เกื้อ วงศ์บุญสิน 2
8 Griensven, Godfried J.P van 2
9 ธนวัฒน์ รื่นวงศ์ 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2
11 อรทัย หรูเจริญพรพานิช 2
12 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 2
13 มณีรัตน์ ผลิพัฒน์ 2
14 เนตรนภิศ นาควัชระ 2
15 Patsorn Limanon 1
16 อนุวัฒน์ วัชรประภา 1
17 ณัฐญา ศรีพานิช 1
18 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
19 John Knodel 1
20 วัลภา ตั้งวชิรา 1
21 พรทิพย์ ศรีวัชรินทร์ 1
22 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
23 อุทิศ เชาวลิต 1
24 วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 1
25 มณฑกานต์ ขันไชย 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
27 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
28 ปิยะพร ทาคำถา 1
29 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
30 มนตรี ขันไชย 1
31 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
32 วราภรณ์ บุญศิริ 1
33 อรุณ บุญศิริ 1
34 จงจิตต์ ใจยอด 1
35 ณัฏฐพัชร สโรบล 1
36 เสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ 1
37 อรพินท์ บุนนาค 1
38 มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ 1
39 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
40 อัมราวดี อินทะกนก 1
41 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
42 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
43 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
44 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
45 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
46 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
47 นงลักษณ์ ปรีชาดิเรก 1
48 สมชาย ดุรงค์เดช 1
49 นันทนา ปรีดาสุวรรณ 1
50 เนาวรัตน์ สุนทรัช 1
51 นวลตา วันเพ็ญ 1
52 ศรีสว่าง มุกต์ธนะอนันต์ 1
53 กิตติพงศ์ พลเสน 1
54 ปริญญา เพ็ชรจรัส 1
55 เยาวภา เวคะวากยานนท์ 1
56 ชุติภา วระวิบุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 1
3 2550 9
4 2549 2
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 1
9 2543 2
10 2542 4
11 2541 2
12 2540 4
13 2539 4
14 2538 8
15 2537 1
16 2536 2
17 2535 4
18 2534 3
19 2532 1
20 2529 3
21 2528 1
22 2527 1
23 2521 3
24 2516 1
25 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การทบทวนและสังเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
2 การประเมินเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการทำงานด้านการป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในประเทศไทย
3 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะสมรสและทัศนคติต่อการสมรสของสตรีไทยในสังคมยุคใหม่
4 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
5 สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลการกำกับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ
ปี พ.ศ. 2550
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 113
8 บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทย
9 การประเมินผลโครงการชุมชนสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (ปีที่ 4)
10 การวิจัยและพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ในการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
11 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางการออมในอนาคต
12 โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดแบบยั่งยืน
13 การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของสตรีสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
14 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในครัวเรือน
15 บทบาทการดำเนินงานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กรณีศึกษา ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระเพื่อคนพิการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 ประชากร ภัยพิบัติธรรมชาติ ความยากจนและความมั่นคงของมนุษย์
17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ
ปี พ.ศ. 2548
18 ฤา ... ชีวิตแต่งงานกำลังหมดความหมาย? สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในเอเชีย
19 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
20 โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
21 เอดส์ : ข้อควรพิจารณาด้านการป้องกันการรักษาและการดูแล
ปี พ.ศ. 2546
22 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทย
ปี พ.ศ. 2544
23 สี่ทศวรรษ-แผนพัฒนาชาติ กับสามทศวรรษ-นโยบายประชากร : สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร?
ปี พ.ศ. 2543
24 ประชากรหกพันล้านคนกับอนาคตโลก
25 ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย
ปี พ.ศ. 2542
26 ความตั้งใจที่จะใช้การคุมกำเนิดของสตรีโสดในภาคใต้
27 บทบาทเพศกับการอนามัยเจริญพันธ์
28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยอวัจนะภาษาของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัย
29 บทบาทเพศกับการอนามัยเจริญพันธ์
ปี พ.ศ. 2541
30 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัย
31 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
32 วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย
33 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยอวัจนะภาษาของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัย
34 การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2
35 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่
ปี พ.ศ. 2539
36 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
37 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของสตรีขายบริการทางเพศ : กรณีศึกษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 5 นครราชสีมา
38 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
39 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
40 การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนาม
41 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
42 การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
43 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
44 การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2
45 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่
46 การศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมสตรีขายบริการทางเพศ (การพัฒนามาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคเอดส์) ระยะที่ 2
47 การศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมสตรีขายบริการทางเพศ (การพัฒนามาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคเอดส์) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2537
48 การศึกษาผลกระทบของอายุแรกสมรสกับแบบแผนการคุมกำเนิด ต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2536
49 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
50 แบบแผนการทำงานของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
51 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรี ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุรินทร์
53 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
54 การเลือกใช้สถานบริการสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2534
55 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
56 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
57 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผู้ป่วยแท้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2532
58 ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523
ปี พ.ศ. 2529
59 การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัย
60 การใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรกับจำนวนบุตรที่ต้องการของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรในชนบทของประเทศไทย
61 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของสตรี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2528
62 สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2527
63 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับประชากรศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
64 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้
65 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนชาย ที่มีต่อการเลือกอาชีพของคนหนุ่มสาว ในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
66 ทัศนคติเกี่ยวกับการสมรสของนักศึกษาโรงเรียนสารพัดช่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2516
67 การเปรียบเทียบทัศนคติของบิดามารดาในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีต่อการเลือกคู่และการตั้งครัวเรือนภายหลังการสมรสของบุตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี
69 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี