ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสชภณ หมื่นแจ้ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
2 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
3 ประไพ ทองระอา 5
4 นิลุบล ทวีกุล 5
5 วัลลีย์ อมรพล 5
6 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
7 สมฤทัย ตันเจริญ 5
8 ภาวนา ลิกขนานนท์ 4
9 อนันต์ ทองภู 3
10 วสันต์ วรรณจักร์ 3
11 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
12 วุฒิพล จันสระคู 3
13 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
14 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
15 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
16 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
17 อุชฎา สุขจันทร์ 3
18 วิทูร อมรพล 3
19 อรุโณทัย ซาววา 3
20 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
21 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
22 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
23 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
24 เหรียญทอง พานสายตา 3
25 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
26 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
27 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
28 สมควร คล้องช้าง 3
29 สุภาพร สุขโต 3
30 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
31 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
32 อภิชำต เมืองซอง 2
33 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
34 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
35 มำลัย กล่อมแก้ว 2
36 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
37 เมธำพร พุฒขำว 2
38 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
39 สุภำพร สุขโต 2
40 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
41 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
42 รัฐกร สืบคำ 2
43 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
44 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
45 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
46 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
47 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
48 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
49 ศฬิษา สังวิเศษ 2
50 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
51 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
52 ทิวาพร ผดุง 2
53 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
54 อัจฉรา นันทกิจ 2
55 วนิดำ โนบรรเทำ 2
56 วาสนา วันดี 2
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
58 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
59 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
60 บุญญาภา ศรีหาตา 2
61 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
62 ปรีชา กาเพ็ชร 2
63 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
64 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
65 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
66 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
67 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
68 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
69 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
70 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
71 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
72 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
73 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
74 สมชำย บุญประดับ 2
75 เสำวรี บำรุง 2
76 อุบล หินเธาว์ 2
77 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
78 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
79 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
80 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
81 วนิดา โนบรรเทา 1
82 เมธาพร พุฒขาว 1
83 พัชรินทร์ นามวง์ 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 วารีย์ ทองมี 1
86 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
96 เสาวรี บำรุง 1
97 จงรักษ์ จารุเนตร 1
98 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 3
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2 การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2559
3 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
4 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ที่สำคัญ และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ไทย
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร
7 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์