ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชราภรณ์ อารีย์ 16
2 ขวัญพนมพร ธรรมไทย 15
3 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 15
4 ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 12
5 คนึงนิจ ไชยลังการณ์ 7
6 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 5
7 อิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ 4
8 พันทิพย์ จอมศรี 4
9 เกษรินทร์ พวงมาลัย 4
10 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 3
11 มาลัย มุตตารักษ์ 3
12 สุนทรี ศรีโกไสย 3
13 ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 3
14 พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 3
15 พิกุล ทองรักษ์ 3
16 ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ 3
17 สุวิท อินทอง 3
18 สมบัติ สกุลพรรณ์ 3
19 ชาลินี สุวรรณยศ 3
20 สรัญญา วรรณชัยกุล 3
21 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
22 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
23 อรพิน พรหมตัน 2
24 อรอนงค์ กวินกุล 2
25 วิภาดา คุณาวิกติกุล 2
26 หรรษา เศรษฐบุปผา 2
27 นงคราญ วิเศษกุล 2
28 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
29 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
30 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
31 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
32 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
33 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
34 สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 2
35 สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ 2
36 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
37 อำภาศรี ศรียศ 2
38 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
39 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
40 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
41 มาลี เอื้ออำนวย 2
42 ราตรี โชติกพงษ์ 1
43 อรัญชลี พุ่มเกตุ 1
44 ดวงใจ ชัยศรีสวัสดิ์ 1
45 ชาญชัย ธรรมงาม 1
46 จงรักษ์ ปัญญาภู 1
47 นิตยา บุญลือ 1
48 ก้องเกียรติ อุเต็น 1
49 ปภาดา โฆษคุณวุฒิ 1
50 ดวงเดือน ทองศิริ 1
51 นฐภัทร พิทักษ์ 1
52 พัชรี คำธิตา 1
53 ณัฏฐพร พันแพง 1
54 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 1
55 เสาวลักษณ์ ภารชาตรี 1
56 Nick Kowalenko 1
57 Andrea Reupert 1
58 Darryl Maybery 1
59 อาชวศรี คำหอม 1
60 พฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์ 1
61 ศิริพร หอมคำวะ 1
62 สยุมพร จันทร์งาม 1
63 วารุณี ทับแสง 1
64 ชมัยพร จันทร์ศิริ 1
65 มะลิวัลย์ พวงจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 7
3 2553 8
4 2552 11
5 2551 6
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 7
9 2547 6
10 2546 9
11 2545 10
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Mental health professionals' family-focused practice with families with dependent children: A survey study
ปี พ.ศ. 2554
2 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
5 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็กออทิสติก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
6 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
11 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
12 คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล
13 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
16 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการลดภาวะซึมเศร้า ในสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่สมรส โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
17 โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน
18 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
19 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
20 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
21 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
22 การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักการของดีไออาร์
23 ผลของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ต่อความสามารถเชิงจริยธรรม ของพยาบาลจิตเวช
24 ปัจจัยทำนายความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา
25 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
26 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์
27 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
28 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
29 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
30 คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและญาติ
31 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
32 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
33 การออกแบบเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่เลือกสรรของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2550
34 โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผุ้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน
35 แผนงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน
36 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแล การลดความเครียด และภาระในการดูแลของผู้ดูแล และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
37 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ
38 ประสบการณ์ได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
39 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
40 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาตผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2548
41 ประสบการณ์ได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดเชียงใหม่
42 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล
43 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
44 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
45 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
46 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
47 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
48 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
49 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
50 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
51 อุปสรรคในการให้บริการแบบเมทริกซ์โปรแกรมของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
52 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
53 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2546
54 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาตผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
55 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
56 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล
57 ความผิดปกติทางจิตและการวินิจฉัยการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
59 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
60 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
61 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาตผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
62 ประสบการณ์ดูแล ปัญหา และความต้องการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
63 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
64 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
65 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
66 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
67 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ปวยจิตเวช
68 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
69 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
70 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
71 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
72 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
73 The effect of Psychiatric Family Caregiving Program on Caregiving skills, caregiving stress, caregiving burden of caregiver of persons with schizophrenia and medication adherence of persons with schizophrenia
74 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review (in press)
75 The experience of new nurses toward proceptors
76 Life skills programmes for chronic mental illnesses
77 Quality of life of people with schizophrenia: Insider's perspective
78 Quality of life of people with schizophrenia: patient's perspective
79 Effect if educative-supportive program on quality of life in breast cancer survivors
80 Life skills program for chornic mental illness: a systematic review- cochrane library
81 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่