ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชราภรณ์ อารีย์ 16
2 ขวัญพนมพร ธรรมไทย 15
3 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 15
4 ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 12
5 คนึงนิจ ไชยลังการณ์ 7
6 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 5
7 อิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ 4
8 พันทิพย์ จอมศรี 4
9 เกษรินทร์ พวงมาลัย 4
10 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 3
11 มาลัย มุตตารักษ์ 3
12 สุนทรี ศรีโกไสย 3
13 ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 3
14 พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 3
15 พิกุล ทองรักษ์ 3
16 ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ 3
17 สุวิท อินทอง 3
18 สมบัติ สกุลพรรณ์ 3
19 ชาลินี สุวรรณยศ 3
20 สรัญญา วรรณชัยกุล 3
21 วิภาดา คุณาวิกติกุล 2
22 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
23 อรอนงค์ กวินกุล 2
24 นงคราญ วิเศษกุล 2
25 สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 2
26 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
27 อำภาศรี ศรียศ 2
28 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
29 สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ 2
30 หรรษา เศรษฐบุปผา 2
31 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
32 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
33 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
34 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
35 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
36 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
37 มาลี เอื้ออำนวย 2
38 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
39 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
40 อรพิน พรหมตัน 2
41 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
42 ราตรี โชติกพงษ์ 1
43 อรัญชลี พุ่มเกตุ 1
44 ดวงใจ ชัยศรีสวัสดิ์ 1
45 ชาญชัย ธรรมงาม 1
46 จงรักษ์ ปัญญาภู 1
47 นิตยา บุญลือ 1
48 ก้องเกียรติ อุเต็น 1
49 ปภาดา โฆษคุณวุฒิ 1
50 ดวงเดือน ทองศิริ 1
51 นฐภัทร พิทักษ์ 1
52 พัชรี คำธิตา 1
53 ณัฏฐพร พันแพง 1
54 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 1
55 เสาวลักษณ์ ภารชาตรี 1
56 Nick Kowalenko 1
57 Andrea Reupert 1
58 Darryl Maybery 1
59 อาชวศรี คำหอม 1
60 พฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์ 1
61 ศิริพร หอมคำวะ 1
62 สยุมพร จันทร์งาม 1
63 วารุณี ทับแสง 1
64 ชมัยพร จันทร์ศิริ 1
65 มะลิวัลย์ พวงจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 7
3 2553 7
4 2552 7
5 2551 2
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 3
10 2546 3
11 2545 9
12 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Mental health professionals' family-focused practice with families with dependent children: A survey study
ปี พ.ศ. 2554
2 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
5 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็กออทิสติก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
6 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
11 คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล
12 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน
13 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
15 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการลดภาวะซึมเศร้า ในสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่สมรส โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
16 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
17 การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักการของดีไออาร์
18 ผลของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ต่อความสามารถเชิงจริยธรรม ของพยาบาลจิตเวช
19 ปัจจัยทำนายความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา
20 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
21 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์
22 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
23 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
24 การออกแบบเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่เลือกสรรของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2550
25 โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผุ้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน
26 แผนงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน
27 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแล การลดความเครียด และภาระในการดูแลของผู้ดูแล และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
28 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ
ปี พ.ศ. 2549
29 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2548
30 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
31 อุปสรรคในการให้บริการแบบเมทริกซ์โปรแกรมของบุคลากร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
32 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
33 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรม โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2546
34 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาตผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
35 ความผิดปกติทางจิตและการวินิจฉัยการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 ประสบการณ์ดูแล ปัญหา และความต้องการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
37 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
38 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
39 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก
40 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
41 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ปวยจิตเวช
42 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
43 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
44 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
45 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 The effect of Psychiatric Family Caregiving Program on Caregiving skills, caregiving stress, caregiving burden of caregiver of persons with schizophrenia and medication adherence of persons with schizophrenia
47 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review (in press)
48 The experience of new nurses toward proceptors
49 Life skills programmes for chronic mental illnesses
50 Quality of life of people with schizophrenia: Insider's perspective
51 Quality of life of people with schizophrenia: patient's perspective
52 Effect if educative-supportive program on quality of life in breast cancer survivors
53 Life skills program for chornic mental illness: a systematic review- cochrane library