ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทระ แสนไชยสุริยา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วงศา เลาหศิริวงศ์ 8
2 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 8
3 เจียมจิต แสงสุวรรณ 8
4 พจน์ ศรีบุญลือ 6
5 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
6 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 6
7 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 4
8 สุวลี โล่วิรกรณ์ 4
9 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 4
10 เกรียง ตั้งสง่า 4
11 เบญจา มุกตพันธุ์ 4
12 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 4
13 เพลินตา ศิริปการ 4
14 การุณย์ หงษ์กา 4
15 กุลนภา ฟู่เจริญ 4
16 สุพรรณ ฟู่เจริญ 4
17 ทัศนีย์ ญาณะ 3
18 อรุณี เจตศรีสุภาพ 3
19 สุรพล เวียงนนท์ 3
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
21 ภูษิตา อินทรประสงค์ 2
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
23 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
24 พงษ์เดช สารการ 2
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
26 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
27 สิรินาฏ นิภาพร 2
28 ไม่มีข้อมูล 2
29 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
30 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
31 Pimpa Thepphawan 2
32 Phanatchaya Khantichitr 2
33 พิมพา เทพวัลย์ 2
34 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
35 พนัชญา ขันติจิตร 2
36 พฤกษา บุกบุญ 2
37 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
38 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
39 ธีระ ฤทธิรอด 2
40 ฉวี เย็นใจ 2
41 ตวงพร พุ่มทองดี 2
42 นภา หลิมรัตน์ 2
43 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
44 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
45 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 2
46 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 2
47 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
48 เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 2
49 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
50 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
51 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
52 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2
53 พิษณุ อุตตมะเวทิน 2
54 Dusadee Ayuwat 2
55 มณฑา เก่งการพานิช 1
56 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
57 กระทรวงสาธารณสุข 1
58 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
59 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
60 นันทวัน ยันตะดิลก 1
61 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
62 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 อุษา โถหินัง 1
65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
66 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
67 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
68 พัฒนาวิไล อินใหม 1
69 อาณัติ วรรณศรี 1
70 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
71 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
74 รัชนี สรรเสริญ 1
75 อังสุมาลี ผลภาค 1
76 สงครามชัย ลีทองดี 1
77 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
78 มุกดา สำนวนกลาง 1
79 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
80 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
81 สิทธิกร รองสำลี 1
82 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 อิสระ เจียวิริยบุญญา 1
84 จิตรา อ่อนน้อม 1
85 ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 1
86 นภดล ไพบูลย์สิน 1
87 ดาลุนี บัวค่าสิด 1
88 ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน 1
89 นุชศรา ประจันตะเสน 1
90 เฉลิมพร ศรีธรณ์ 1
91 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
92 นพวรรณ ดวงหัสดี 1
93 ณัฐยา แซ่อึ้ง 1
94 ประภาพร สุนธงศิริ 1
95 ดุษฎี อายุวัฒนะ 1
96 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
98 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
99 ดุษฎี อายุวัฒน์ 1
100 Khon Kaen University 1
101 รัชนี มิตกิตติ 1
102 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
103 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
104 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
105 Faculty of Public Health, Khon Kaen University 1
106 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
107 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
108 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 7
4 2554 4
5 2553 10
6 2552 9
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 5
11 2547 2
12 2546 1
13 2545 3
14 2543 1
15 2540 4
16 2539 1
17 2538 1
18 2537 1
19 2535 1
20 2532 1
21 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Time-to-treatment of stroke patients: Experience from Ubon Ratchathani Province, Thailand.
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 การพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษา
5 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
7 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
8 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
9 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
11 การประเมินการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
12 โมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
13 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการย่อยที่ 1 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์, เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย วงจรการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
15 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
16 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
17 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
18 การประเมินโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน ในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ แผนงาน : วงจรการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
19 โครงการศึกษากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่และการประเมินผลการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพของจังหวัดในเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
20 โครงการพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศโรคเอดส์(NAP)
21 สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
22 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
23 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มากฝากครรภ์ครั้งแรก ในโรงพยาบาลนครนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
ปี พ.ศ. 2552
24 การประเมินการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
25 โมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
26 การประเมินโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน ในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ แผนงาน : วงจรการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
27 สรุปบทเรียนการดำเนินงาน สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อีสาน) ปี พ.ศ.2547-2551
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 โครงการย่อยที่ 1 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์, เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย วงจรการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
30 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต
31 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริการงานเอดส์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา
32 โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์องค์รวมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต7 ขอนแก่น ปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
33 การรับรู้ประโยชน์และการปฏิบัติในการบริโภคผักผลไม้ ของนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น [มอดินแดง]
34 ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
35 Northeastern Migrant Labor : Situation and Health Issues
36 การศึกษาวิจัยการทำงานด้านสาธารณสุขร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2549
37 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ : กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น
38 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
39 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
40 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
41 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
42 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
43 การศึกษาทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายใต้การทบทวนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2545 -2549
ปี พ.ศ. 2547
44 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
45 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
46 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน II
ปี พ.ศ. 2545
47 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
48 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
49 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยแรงงานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2543
50 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยแรงงานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
51 สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
53 ระดับโปแตสเซียมในเลือด ปัสสาวะและอาหารชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาวะที่อาจสัมพันธ์กับโรคใหลตาย โรคนิ่วไตและโรคอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้
54 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา 2 หมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2539
55 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
56 ระดับโปแตสเซียมในเลือด ปัสสาวะและอาหารชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาวะที่อาจสัมพันธ์กับโรคใหลตาย โรคนิ่วไตและโรคอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้
ปี พ.ศ. 2537
57 สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
58 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา 2 หมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2532
59 ผลของผักที่มีออคซาเลทสูงต่อการเกิดนิ่วในหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 การป้องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับชุมชน
61 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
62 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกินบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
63 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
64 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
65 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในผู้รับบริการในคลีนิคควบคุมน้ำหนักศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
66 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
67 วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม
68 ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น
69 ผลของผักที่มีออคซาเลทสูงต่อการเกิดนิ่วในหนู