ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทระ แสนไชยสุริยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วงศา เลาหศิริวงศ์ 8
2 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 8
3 เจียมจิต แสงสุวรรณ 8
4 พจน์ ศรีบุญลือ 6
5 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
6 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 6
7 สุวลี โล่วิรกรณ์ 4
8 เบญจา มุกตพันธุ์ 4
9 เพลินตา ศิริปการ 4
10 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 4
11 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 4
12 สุพรรณ ฟู่เจริญ 4
13 การุณย์ หงษ์กา 4
14 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 4
15 เกรียง ตั้งสง่า 4
16 กุลนภา ฟู่เจริญ 4
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
18 ทัศนีย์ ญาณะ 3
19 อรุณี เจตศรีสุภาพ 3
20 สุรพล เวียงนนท์ 3
21 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
22 ไม่มีข้อมูล 2
23 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
25 ภูษิตา อินทรประสงค์ 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
27 พงษ์เดช สารการ 2
28 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
29 พนัชญา ขันติจิตร 2
30 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
31 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
32 Pimpa Thepphawan 2
33 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
34 พิมพา เทพวัลย์ 2
35 Phanatchaya Khantichitr 2
36 สิรินาฏ นิภาพร 2
37 นภา หลิมรัตน์ 2
38 ฉวี เย็นใจ 2
39 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 2
40 เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 2
41 ธีระ ฤทธิรอด 2
42 ตวงพร พุ่มทองดี 2
43 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
44 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 2
45 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2
46 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
47 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
48 พิษณุ อุตตมะเวทิน 2
49 พฤกษา บุกบุญ 2
50 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
51 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
52 Dusadee Ayuwat 2
53 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
54 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
55 นันทวัน ยันตะดิลก 1
56 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 กระทรวงสาธารณสุข 1
59 สิทธิกร รองสำลี 1
60 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
61 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
63 สงครามชัย ลีทองดี 1
64 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
65 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
66 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
67 มณฑา เก่งการพานิช 1
68 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
70 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
71 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
72 เฉลิมพร ศรีธรณ์ 1
73 นพวรรณ ดวงหัสดี 1
74 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
75 อาณัติ วรรณศรี 1
76 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
78 อังสุมาลี ผลภาค 1
79 รัชนี สรรเสริญ 1
80 พัฒนาวิไล อินใหม 1
81 มุกดา สำนวนกลาง 1
82 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
83 ดาลุนี บัวค่าสิด 1
84 นภดล ไพบูลย์สิน 1
85 ดุษฎี อายุวัฒนะ 1
86 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
87 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
88 ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 1
89 อิสระ เจียวิริยบุญญา 1
90 ประภาพร สุนธงศิริ 1
91 ณัฐยา แซ่อึ้ง 1
92 นุชศรา ประจันตะเสน 1
93 ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน 1
94 จิตรา อ่อนน้อม 1
95 Faculty of Public Health, Khon Kaen University 1
96 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
97 รัชนี มิตกิตติ 1
98 Khon Kaen University 1
99 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
100 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
101 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
102 ดุษฎี อายุวัฒน์ 1
103 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
104 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
105 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
106 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
107 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
108 อุษา โถหินัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 6
4 2554 2
5 2553 8
6 2552 5
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 5
11 2547 1
12 2546 1
13 2545 2
14 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Time-to-treatment of stroke patients: Experience from Ubon Ratchathani Province, Thailand.
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 การพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษา
5 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
7 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
8 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
10 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
12 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
13 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
14 โครงการศึกษากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่และการประเมินผลการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพของจังหวัดในเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
15 โครงการพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศโรคเอดส์(NAP)
16 สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
17 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
18 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มากฝากครรภ์ครั้งแรก ในโรงพยาบาลนครนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
ปี พ.ศ. 2552
19 สรุปบทเรียนการดำเนินงาน สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อีสาน) ปี พ.ศ.2547-2551
20 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
21 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต
22 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริการงานเอดส์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา
23 โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์องค์รวมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต7 ขอนแก่น ปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
24 การรับรู้ประโยชน์และการปฏิบัติในการบริโภคผักผลไม้ ของนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น [มอดินแดง]
25 ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
26 Northeastern Migrant Labor : Situation and Health Issues
ปี พ.ศ. 2549
27 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ : กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น
ปี พ.ศ. 2548
28 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
29 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
30 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
31 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
32 การศึกษาทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายใต้การทบทวนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2545 -2549
ปี พ.ศ. 2547
33 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
34 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน II
ปี พ.ศ. 2545
35 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
36 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การป้องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับชุมชน
38 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
39 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกินบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
40 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
41 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
42 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในผู้รับบริการในคลีนิคควบคุมน้ำหนักศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
43 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
44 วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม
45 ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น