ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทระ แสนไชยสุริยะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
2 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 8
3 เจียมจิต แสงสุวรรณ 8
4 วงศา เลาหศิริวงศ์ 8
5 พจน์ ศรีบุญลือ 6
6 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 6
7 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 6
8 กุลนภา ฟู่เจริญ 4
9 สุพรรณ ฟู่เจริญ 4
10 ทัศนีย์ ญาณะ 4
11 เกรียง ตั้งสง่า 4
12 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 4
13 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 4
14 Phanatchaya Khantichitr 4
15 การุณย์ หงษ์กา 4
16 สุวลี โล่วิรกรณ์ 4
17 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 4
18 เบญจา มุกตพันธุ์ 4
19 เพลินตา ศิริปการ 4
20 พนัชญา ขันติจิตร 4
21 ภูษิตา อินทรประสงค์ 3
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
23 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
24 Dusadee Ayuwat 3
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3
26 พงษ์เดช สารการ 3
27 อรุณี เจตศรีสุภาพ 3
28 พิมพา เทพวัลย์ 3
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
30 Pimpa Thepphawan 3
31 สุรพล เวียงนนท์ 3
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
33 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 2
34 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 2
35 ปาหนัน พิชยภิญโญ 2
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
37 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
38 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
39 พฤกษา บุกบุญ 2
40 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 2
41 สิรินาฏ นิภาพร 2
42 รัชนี มิตกิตติ 2
43 ไ่ม่มีข้อมูล 2
44 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
45 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
46 อังสุมาลี ผลภาค 2
47 รัชนี สรรเสริญ 2
48 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
49 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
50 มุกดา สำนวนกลาง 2
51 ไม่มีข้อมูล 2
52 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
53 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
54 สงครามชัย ลีทองดี 2
55 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
56 อุษา โถหินัง 2
57 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
58 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
59 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
60 นภา หลิมรัตน์ 2
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
62 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
64 พัฒนาวิไล อินใหม 2
65 อาณัติ วรรณศรี 2
66 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
67 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
68 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 2
69 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
70 พิษณุ อุตตมะเวทิน 2
71 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
72 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
73 ตวงพร พุ่มทองดี 2
74 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2
75 ดุษฎี อายุวัฒนะ 2
76 ธีระ ฤทธิรอด 2
77 เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 2
78 ฉวี เย็นใจ 2
79 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
80 สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ 2
81 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
82 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
83 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
84 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
85 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
86 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
88 Wongsa Laohasiriwong 1
89 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
90 Nakorn Apakupakul 1
91 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
92 Chawewan Yenjitr 1
93 สิทธิกร รองสำลี 1
94 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
95 กระทรวงสาธารณสุข 1
96 นันทวัน ยันตะดิลก 1
97 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
99 มณฑา เก่งการพานิช 1
100 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
101 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
102 Khon Kaen University 1
103 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
104 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
105 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
106 ดุษฎี อายุวัฒน์ 1
107 ดาลุนี บัวค่าสิด 1
108 ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน 1
109 นุชศรา ประจันตะเสน 1
110 จิตรา อ่อนน้อม 1
111 อิสระ เจียวิริยบุญญา 1
112 ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 1
113 ประภาพร สุนธงศิริ 1
114 ณัฐยา แซ่อึ้ง 1
115 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
116 เฉลิมพร ศรีธรณ์ 1
117 นพวรรณ ดวงหัสดี 1
118 สุรัชนา ประมินทร์ 1
119 สมัย กังสวร 1
120 นภดล ไพบูลย์สิน 1
121 Faculty of Humanities and Social Sciences 1
122 Suwat Chariyalertsak 1
123 Siriwan Pitayarangsarit 1
124 Faculty of Public Health, Khon Kaen University 1
125 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
126 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
127 International Health Policy Program 1
128 Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 1
129 พิมพ์นิชา เทพวัลย์ 1
130 Pimnicha Thepphawan 1
131 Viroj Tangcharoensathien 1
132 Artitaya Tiampriwan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2555 6
4 2554 2
5 2553 6
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 1
9 2548 5
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 2
13 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
2 ระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 การพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ: กรณีศึกษา
5 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
7 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
8 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
10 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
11 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
12 โครงการศึกษากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่และการประเมินผลการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพของจังหวัดในเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
13 โครงการพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศโรคเอดส์(NAP)
14 สถานการณ์การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
15 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
16 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มากฝากครรภ์ครั้งแรก ในโรงพยาบาลนครนครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว
ปี พ.ศ. 2552
17 โครงการศึกษารูปแบบและการประเมินผลการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต
18 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริการงานเอดส์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา
19 โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์องค์รวมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต7 ขอนแก่น ปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
20 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
21 การรับรู้ประโยชน์และการปฏิบัติในการบริโภคผักผลไม้ ของนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น [มอดินแดง]
22 ภาวะสุขภาพและโภชนาการของครอบครัวเก็บขยะ ในชุมชนแออัดเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
23 สถานการณ์และประเด็นสุขภาพ “แรงงานอีสาน”
ปี พ.ศ. 2548
24 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
25 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
26 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
27 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลและผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
28 การศึกษาทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ภายใต้การทบทวนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2545 -2549
ปี พ.ศ. 2547
29 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2546
30 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน II
ปี พ.ศ. 2545
31 การเผยแพร่ความรู้โรคธาลัสซีเมียผ่านสื่อ internet
32 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การป้องกันโรคธาลัสซีเมียในระดับชุมชน
34 การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
35 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกินบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
36 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
37 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในโรงพยาบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
38 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในผู้รับบริการในคลีนิคควบคุมน้ำหนักศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
39 การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น
40 วิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม
41 ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น