ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรสุดา ฮามคำไพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 4
2 2549 1
3 2548 1
4 2539 1
5 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม
2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง กระบวนการพยาบาลจิตเวช
3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบแยกตัว ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย
4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่อง การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบก้าวร้าว หวาดระแวง รุนแรง
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว ประจำปี 2547 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2538
8 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล