ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ภัทรวดี ภูชฏาภิรมณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วงปี่ชวากลองแขกประกอบการชกมวยในจังหวัดชลบุรี
2 แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรี
3 แนวความคิดในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเรื่องพระลอของ นราพงษ์ จรัสศรี
4 วงปี่ชวากลองแขกประกอบการชกมวยในจังหวัดชลบุรี
5 การสืบทอดดนตรีไทยสำนักเกตุคง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
6 การถ่ายทอดวิธีการบรรเลงซอสามสาย สำนักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)
ปี พ.ศ. 2554
7 บทบาทของครูไฉน เรียนรู้ ต่อวงปี่พาทย์ในจังหวัดเพชรบุรี
8 วัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย 2 ภาค: ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
10 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยภาคกลางและภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัย
11 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ : รายงานวิจัย
12 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคกลางและภาคอีสานใต้
13 กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูล
ปี พ.ศ. 2549
14 กรรมวิธีการสร้างฆ้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์
15 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคกลางและภาคอีสานใต้
16 วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัย
17 ดนตรีประกอบการรำมอญ หมู่บ้านมอญ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2547
18 การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ.2491-2500
ปี พ.ศ. 2536
19 สถานภาพของนักปี่พาทย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2468
ปี พ.ศ. 2535
20 สถานภาพของนักปี่พาทย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2468
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 วัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก