ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2551
3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพในระดับ 5 ดาว : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพจักสานในจังหวัดอ่างทอง
5 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพในระดับ 5 ดาว : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
6 การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
7 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
8 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ปี พ.ศ. 2536
10 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง