ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรฤดี ครองชนม์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2547
3 ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
4 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2546
5 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2544
7 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2541
8 ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ปี พ.ศ. 2539
9 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2538
10 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่