ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรมนัส มณีจิระปราการ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาคู่มือประชาชนในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสาธารณสุข
3 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง "การประเมินภาวะสุขภาพ" สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทางจิตเวชสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2551
7 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตสาชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
9 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง "การประเมินภาวะสุขภาพ" สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2546
12 สมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลันนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพ สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต