ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 6
3 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
5 กัญจนา ตระกูลคู 2
6 อุบลรัชต์ ลิ้มประภาสิริกุล 2
7 Pattarapan Prasassarakich 2
8 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
9 บุญญาวัลย์ อยู่สุข 2
10 เจตน์ ชุมภู 2
11 จิราพัชร คำพิเดช 2
12 นพิดา หิญชีระนันทน์ 2
13 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 2
14 ดุษฎี ตำนานทอง 2
15 ศิริน เมธาคุปต์ 1
16 สุอาภา รัตนวราหะ, 2521- 1
17 พรรณะ เตียงพานิช 1
18 อภิชาติ ศิริพจนาวรรณ 1
19 กฤษฎา แซ่เฮง 1
20 นิรมล ปัญญาวงศ์, 2522- 1
21 สุธากาญจน์ อักษรกุล 1
22 ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 1
23 ศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ 1
24 กฤติกา จารุทะวัย 1
25 ขวัญฤทัย อ่อนศรี 1
26 พรทิพย์ เมธาคุปต์ 1
27 Pienpak Tasakorn 1
28 Kanda Wongwailikhit 1
29 เพียรพรรค ทัศคร 1
30 วัฒนชัย ล้วนแก้ว 1
31 เอกสิทธิ์ แย้มศรี 1
32 เอกรัช พุฒฑิตวงศ์ 1
33 ปรีชา สุนทรเรืองยศ 1
34 สุพรรณี รัตนกานตะดิลก 1
35 ปิลันธนา แสงจันทร์ 1
36 วราภรณ์ ขจรไชยกูล 1
37 ประโยชน์ ศรีสุภนันต์ 1
38 ชัชวาล ฉัตรรัตนนนท์ 1
39 รติมา จงอริยะกุล 1
40 แววดาว ใจบุญ 1
41 พัตราภรณ์ เพชรานนท์ 1
42 ศักดินันท์ นันตัง 1
43 Dusadee Tumnantong 1
44 กานดา ว่องไวลิขิต 1
45 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
46 ณัฐพงศ์ งามประดิษฐ์ 1
47 Boonyawan Yoosuk 1
48 อรุณี วิชญมาศ 1
49 ประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์ 1
50 กรเกียรติ กฤตยานุกูล 1
51 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
52 กฤษดา พลาฤทธิ์ 1
53 กัณทิมา ศิริจีระชัย 1
54 นงเยาว์ ชุติวณิชยกุล 1
55 มณพิไล แห่งทรัพย์เจริญ 1
56 ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ 1
57 เอกชัย อานนท์กิจพานิช 1
58 ฐิติมา ทวีศรี 1
59 กอบโชค คำปวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 3
7 2552 2
8 2551 4
9 2549 3
10 2547 5
11 2546 2
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 2542 3
16 2541 1
17 2539 1
18 2537 1
19 2536 1
20 2535 1
21 2534 1
22 2533 1
23 2532 2
24 2530 1
25 2528 2
26 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพ
2 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2558
3 สมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของฟิล์มเป่าแอลแอลดีพีอีแบบหลายชั้น: ผลของอัตราส่วนการเป่า
ปี พ.ศ. 2557
4 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่ง
ปี พ.ศ. 2556
5 การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต
6 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีน
ปี พ.ศ. 2555
7 Amorphous unsupported ni-mo sulfide prepared by one step hydrothermal method for phenol hydrodeoxygenation
ปี พ.ศ. 2554
8 การทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในของผสมเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต : ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา
9 การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร
10 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟีนอล บนตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2552
11 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟีนอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา CoMoS[subscript 2] และ NiMoS[subscript 2] แบบไม่มีตัวรองรับ
12 ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟีนอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา CoMoS2 และ NiMoS2 แบบไม่มีตัวรองรับ
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตน้ำมันชีวภาพโดยการทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
14 การทำชีวมวลเป็นของเหลวในตัวทำลายภาวะเหนือวิกฤตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาฐานเหล็ก
15 การผลิตน้ำมันชีวภาพ โดยการทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลว ในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
16 การทำชีวมวลเป็นของเหลว ในตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาฐานเหล็ก
ปี พ.ศ. 2549
17 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและยางรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นของเหลวในน้ำภาวะเหนือวิกฤต
18 การกำจัดกำมะถันอินทรีย์ในเชื้อเพลิงเหลวโดยการดูดซับบนซีโอไลต์ที่แลกเปลี่ยนไอออนโลหะ
19 การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินสำหรับการขจัดซัลเฟอร์ของเชื้อเพลิงเหลว
ปี พ.ศ. 2547
20 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและกะลามะพร้าวให้เป็นของเหลว
21 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายต่อการแปรรูปถ่านหินเป็นของเหลว
22 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและพลาสติกผสมให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
23 การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่าง ๆ
24 การแจกแจงผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของกำมะถัน ระหว่างการไพโรไลส์ถ่านหินในบรรยากาศแก๊สต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
25 ผลของการบวมตัวก่อนของถ่านหินและตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการแปรรูปเป็นของเหลวที่ภาวะเหนือวิกฤต
26 การแปรรูปร่วมของถ่านหินและจาระบีใช้แล้วให้เป็นของเหลว
ปี พ.ศ. 2545
27 การแปรรูปร่วมถ่านหินและพอลิพรอพิลีนให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต
28 การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2544
29 การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
30 การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่มขุ่นของสารลดแรงตึงผิว PONPE-9
ปี พ.ศ. 2543
31 การดัดแปรพอลิเมอร์ผสมพีวีซีกับยางไนไตรล์โดยใช้ยางธรรมชาติ ยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางพอลิบิวทาไดอีน
ปี พ.ศ. 2542
32 การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ
33 การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเมทานอล-น้ำและเมทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
34 การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2541
35 การออกแบบระบบที่เหมาะสมในการทำให้กากน้ำตาลใส
ปี พ.ศ. 2539
36 การเปรียบเทียบสมการสถานะกำลังสามเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเอนทัลปี และเอนโทรปีเบี่ยงเบนสำหรับไฮโดรคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2537
37 การขจัดกำมะถันในถ่านหินแม่เมาะโดยใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2536
38 การพัฒนาสมบัติการดูดซึมและการคายของบีดดูดซึมสไตรีน
ปี พ.ศ. 2535
39 จลนพลศาสตร์การขจัดกำมะถันในถ่านหินด้วยกระบวนการเมเยอร์ส
ปี พ.ศ. 2534
40 อิทธิพลของตัวเสริมแรงกับสมบัติเชิงกล ของพลาสติกโพลีเอทธิลีนและโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2533
41 อิทธิพลของทัลค์และไมกาที่มีต่อสมบัติของโพลิโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2532
42 จลนพลศาสตร์ของออกซิเดชันของกำมะถันไพไรต์ของถ่านหินแม่เมาะ ในสารละลายทองแดง
43 การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2530
44 การขจัดกำมะถันและเถ้าจากถ่านหินด้วยสารละลาย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2528
45 การศึกษาคาร์บอไนเซชันของถ่านหินและผลิตภัณฑ์
46 การขจัดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีออกซิเดชันในสารละลายเบส